Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 9
Tổng: 5154764

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 


Chuyªn ®Ò 1: Tæng quan vÒ ®Êu thÇu
I. Kh¸i niÖm chung vµ hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
 
   1. Kh¸i niÖm chung
- Kh¸i niÖm vÒ ®Êu thÇu (§iÒu 4 kho¶n 2 LuËt §T)
 
 - Ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt §Êu thÇu (§iÒu 1 LuËt §T)
 
C¸c gãi thÇu thuéc Dù ¸n sö dông vèn nhµ n­íc:
+ Tõ 30% trë lªn cho môc tiªu ®Çu t­ ph¸t triÓn:DA x©y dùng míi, n©ng cÊp, më réng-Mua s¾m tµi s¶n, thiÕt bÞ …kh«ng cÇn l¾p ®Æt-DA quy ho¹ch vïng, ngµnh, ®« thÞ, n«ng th«n-DA nghiªn cøu khoa häc,c«ng nghÖ, hç trî kü thuËt-DA kh¸c cho môc ®Ých ®Çu t­ ph¸t triÓn
(ViÖc x¸c ®Þnh phÇn vèn nhµ n­íc tham gia tõ 30% trë lªn trong tæng vèn hoÆc tæng møc ®Çu t­ theo tõng DA cô thÓ, kh«ng x¸c ®Þnh theo tû lÖ phÇn vèn nhµ n­íc ®ãng gãp trong tæng vèn ®¨ng ký cña doanh nghiÖp - §iÒu 2 kho¶n 1 N§ 85/CP)
+ Mua s¾m tµi s¶n nh»m duy tr× ho¹t ®éng th­êng xuyªn cña c¬ quan nhµ n­íc, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ –x· héi-nghÒ nghiÖp, ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n
+ Mua s¾m tµi s¶n nh»m phôc vô c¶i t¹o, söa ch÷a lín thiÕt bÞ, d©y chuyÒn sx, c«ng tr×nh, nhµ x­ëng ®· ®Çu t­ cña doanh nghiÖp nhµ n­ưíc
Quy ®Þnh ¸p dông LuËt ®Êu thÇu (§iÒu 2, §iÒu 3)
          §èi t­îng ¸p dông (§iÒu 2)
+  Tæ chøc, c¸ nh©n (trong vµ ngoµi n­íc) trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu thuéc c¸c DA sö dông vèn nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn quan
+ Kh«ng thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh cña LuËt nµy chän ¸p dông
 
         ¸p dông LuËt ®Êu thÇu vµ ph¸p luËt kh¸c (§iÒu 3)
   + C¸c ho¹t ®éng ®Êu thÇu ph¶i tu©n thñ theo quy ®Þnh cña LuËt nµy
   + NÕu cã ®Æc thï vÒ ®Êu thÇu quy ®Þnh ë LuËt kh¸c th× ¸p dông theo quy ®Þnh cña LuËt ®ã
    + §Êu thÇu ®èi víi c¸c DA ODA thùc hiÖn theo ®iÒu ­íc quèc tÕ, tho¶ thuËn quèc tÕ (N§: Thñ tôc tr×nh, thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt c¸c néi dung trong qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu theo quy ®Þnh cña LuËt nµy)
Gi¶i thÝch tõ ng÷ (§iÒu 4, §iÒu 2 N§ 85/CP)
39 thuËt ng÷ trong LuËt (§iÒu 4)
+ Vèn nhµ n­íc + Sö dông vèn nhµ n­íc
+ §Êu thÇu + Tr×nh tù thùc hiÖn §T
+ Dù ¸n + Ng­êi cã  thÈm quyÒn
+ Chñ ®Çu t­ + Bªn mêi thÇu
+ Nhµ thÇu chÝnh + Nhµ thÇu phô + Nhµ thÇu trong n­íc + Nhµ thÇu n­íc ngoµi + Tham gia ®Êu thÇu + Gãi thÇu + Gi¸ gãi thÇu + Gi¸ dù thÇu + Gi¸ ®Ò nghÞ tróng  thÇu + Gi¸ tróng thÇu
+ Gi¸ ®¸nh gi¸
+ Hå s¬ mêi thÇu + Hå s¬  dù thÇu
+ Hå s¬ yªu cÇu + Hå s¬ ®Ò xuÊt …
vµ 11 thuËt ng÷ trong NghÞ ®Þnh 8 5/CP (§iÒu 2 N§ 85/CP)
+ Thêi gian cã hiÖu lùc cña hå s¬ dù thÇu, HS§X
+ Thêi gian cã hiÖu lùc cña b¶o ®¶m dù thÇu
+ Danh s¸ch ng¾n
+ Gãi thÇu lùa chän tæng thÇu x©y dùng …
2. HÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
- LÞch sö h×nh thµnh hÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
- HÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu hiÖn hµnh
+  LuËt ®Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngµy 29/11/2005
+ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c luËt liªn quan ®Õn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n sè 38/2009/QH12 ngµy 19/6/2009 (hiÖu lùc tõ 1/8/2009)
H­íng dÉn thùc hiÖn LuËt:
       + NghÞ ®Þnh sè 85/2009/N§-CP ngµy 15/10/2009 (hiÖu lùc 1/12/2009)
H­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh:
1. Sè 01/BKH, 6/1/2010:   LËp HSMT gãi XL
2. Sè 02/BKH, 19/1/2010: LËp HSMT gãi XL quy m« nhá
3. Sè 03/BKH, 27/1/2010: LËp HS mêi s¬ tuyÓn XL
4. Sè 04/BKH, 1/2/2010:   LËp HS chØ ®Þnh thÇu XL
5. Sè 05/BKH, 10/2/2010: LËp HSMT mua s¾m hµng ho¸
6. Sè 06/BKH, 9/3/2010:   LËp HSMT dÞch vô TV
7. Sè 08/BKH, 21/4/2010: LËp b¸o c¸o thÈm ®Þnh KQ§T
8. Sè 09/BKH, 21/4/2010: LËp b/c k.qu¶ ®¸nh gi¸ XL, MSHH
9. Sè 10/BKH, 13/5/2010: Quy ®Þnh vÒ ®µo t¹o, båi d­ìng
10. Sè 11/BKH, 27/5/2010: MÉu chµo hµng c¹nh tranh
II. §¨ng t¶i th«ng tin trong ®Êu thÇu, ®Êu thÇu qua m¹ng
1. §¨ng t¶i th«ng tin vÒ ®Êu thÇu
- C¸c th«ng tin ph¶i ®¨ng t¶i trªn B¸o §Êu thÇu vµ trªn trang th«ng tin ®iÖn tö vÒ ®Êu thÇu (§iÒu 5 LuËt §T)
- Tr¸ch nhiÖm cung cÊp th«ng tin (§iÒu 7 N§ 85/CP)
+ Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan kh¸c ë T¦, UBND c¸c cÊp: v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt…
+ Chñ ®Çu t­, bªn mêi thÇu:
- Thêi h¹n cung cÊp th«ng tin;
+ §èi víi th«ng b¸o s¬ tuyÓn, mêi nép HSQT, mêi thÇu, mêi chµo hµng: chËm nhÊt lµ 3 ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy dù kiÕn ®¨ng t¶i.
+ §èi víi KH§T, danh s¸ch ng¾n, kÕt qu¶ lùa chän, xö lý vi ph¹m…, chËm nhÊt 7 ngµy kÓ tõ ngµy ký v¨n b¶n
2. §Êu thÇu qua m¹ng
Bé KH&§T ®· x©y dùng thµnh c«ng hÖ thèng mua s¾m ChÝnh phñ thö nghiÖm.
Ngµy 1/12/2010 Bé KH&§T cã v¨n b¶n sè 8606/BKH-QL§T H­íng dÉn ®¨ng t¶i th«ng tin trªn hÖ thèng ®Êu thÇu qua m¹ng (t¹i ®Þa chØ http://muasamcong.mpi.gov.vn ) vµ B¸o §Êu thÇu

Cung cÊp th«ng tin cho b¸o §Êu thÇu (Th«ng t­ liªn bé sè 20/BKH-BTC, ngµy 21/9/2010):
1. §èi víi c¸c th«ng tin vÒ lùa chän nhµ thÇu:
- KH§T DA hoÆc mua s¾m th­êng xuyªn (>5 tû) C§T, BMT ph¶i cung cÊp trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy ký
- Th«ng b¸o mêi s¬ tuyÓn, mêi nép HSQT (tÊt c¶ c¸c h¹n møc), mêi thÇu, mêi chµo hµng (>500 triÖu) chËm nhÊt 3 ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy dù kiÕn ®¨ng t¶i
- Danh s¸ch ng¾n (tÊt c¶ c¸c h¹n møc), kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu (2tû) trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy ký
2. §èi víi c¸c th«ng tin vÒ lùa chän nhµ ®Çu t­ (DA cã sö dông ®Êt) ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c h¹n møc:
- Danh môc DA (7 ngµy, 3 kú), th«ng b¸o mêi lùa chän nhµ ®Çu t­ (3 ngµy,3 kú)
- Danh s¸ch nhµ ®Çu t­ ®¨ng ký (7 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt h¹n ®¨ng ký, 1 kú), kÕt qu¶ lùa chän (trong vßng 10 ngµy kÓ tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh,1 kú)
3. §èi víi c¸c th«ng tin vÒ lùa chän nhµ ®Çu t­ thùc  hiÖn DA BOT, BTO,BT (¸p dông cho tÊt c¶ c¸c h¹n møc:
- Danh môc DA: trong th¸ng 1 hµng n¨m, 3 kú; Danh s¸ch nhµ ®Çu t­ ®¨ng ký tham gia: trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt h¹n ®¨ng ký, 1 kú
- Th«ng b¸o mêi thÇu, mêi s¬ tuyÓn: chËm nhÊt 3 ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy d/kiÕn ®¨ng t¶i, 3 kú
- KÕt qu¶ lùa chän: trong vßng 10 ngµy kÓ tõ ngµy ký quyÕt ®Þnh, 1 kú
4. C¸c th«ng tin v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, xö lý vi ph¹m:
- V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt: trong vßng 7 ngµy kÓ tõ ngµy ký, c¬ quan so¹n th¶o cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®¨ng t¶I 1 kú
- Xö lý vi ph¹m (®èi víi tÊt c¶ c¸c hµnh vi) 7 ngµy 1 kú
III. Quy ®Þnh vÒ c¸c bªn tham gia qu¸ tr×nh lùa chän nhµ  thÇu
1. C¸c bªn tham gia trùc tiÕp vµo ho¹t ®éng ®Êu thÇu (Ch­¬ng IV LuËt §T: QuyÒn vµ nghÜa vô c¸c bªn trong ®Êu thÇu)
a) Ng­êi cã thÈm quyÒn: Lµ ng­êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh DA theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt (DA quan träng quèc gia, QH quyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng ®Çu t­: ttgCP; DA sö dông 100% vèn nhµ n­íc: Bé tr­ëng, thñ tr­ëng c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc CP, chñ tÞch UBN c¸c cÊp; DA cã sù tham gia vèn nhµ n­íc 30% lµ chñ tÞch H§QT hoÆc ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña c¸c bªn tham gia gãp vèn) cã tr¸ch nhiÖm:
- QuyÕt ®Þnh h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu, bao gåm c¶ chØ ®Þnh thÇu quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 20 LuËt ®Êu thÇu (5 tr­êng hîp ®­îc chØ ®Þnh thÇu)
- Phª duyÖt KH§T
- Gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ trong ®Êu thÇu
- Xö lý vi ph¹m
- Huû, ®×nh chØ cuéc thÇu hoÆc kh«ng c«ng nhËn kÕt qu¶ lùa chän khi ph¸t hiÖn cã hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt
- ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ c¸c quyÕt ®Þnh cña m×nh
b) Chñ ®Çu t­: Lµ ng­êi së h÷u vèn hoÆc ®­îc giao tr¸ch nhiÖm thay mÆt chñ së h÷u, ng­êi vay vèn trùc tiÕp qu¶n lý vµ thùc hiÖn DA, chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé qu¸ tr×nh tæ chøc lùa chän nhµ thÇu sau khi KH§T ®­îc duyÖt. Do vËy, C§T ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm ®Ó thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô sau:
- QuyÕt ®Þnh s¬ tuyÓn (HSMST,kÕt qu¶ ST)
- Phª duyÖt danh s¸ch nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu (h¹n chÕ, tróng s¬ tuyÓn)
- LËp Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu hoÆc lùa chän BMT (thuª tæ chøc TV hoÆc tæ chøc ®Êu thÇu chuyªn nghiÖp)
- Phª duyÖt DS nhµ thÇu ®¹t yªu cÇu vÒ KT vµ danh s¸ch xÕp h¹ng nhµ thÇu
- Phª duyÖt kÕt qu¶ chØ ®Þnh thÇu c¸c gãi 3 tû ® (TV), 2 tỷ ® (HH), 5 tû ® (XL), 100 tr. (MS th­êng xuyªn) vµ c¸c gãi bÊt kh¶ kh¸ng
- ChÞu tr¸ch nhiÖm viÖc ®­a ra yªu cÇu ®èi víi gãi chØ ®Þnh thÇu
- ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ néi dung hîp ®ång vµ ký kÕt hîp ®ång
- ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vÒ qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu
- Gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ
- Cung cÊp th«ng tin cho tê b¸o vÒ ®Êu thÇu…
- B¶o mËt tµi liÖu
- Båi th­êng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra
Thªm kho¶n 13: Phª duyÖt HSMT; 14: Phª duyÖt kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu vµ 15: Xö lý t×nh huèng trong ®Êu thÇu (theo LuËt söa ®æi)
c) Bªn mêi thÇu
E Yªu cÇu ®èi víi BMT: C¸  nh©n tham gia BMT ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:
+ Am hiÓu ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
+ Cã kiÕn thøc vÒ QLDA
+ Cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu cña gãi thÇu theo tõng lÜnh vùc: kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i, hµnh chÝnh, ph¸p lý…
+ Cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ®¸p øng (®Êu thÇu quèc tÕ, dù ¸n sö dông ODA)
 E QuyÒn vµ nghÜa vô cña BMT (§iÒu 62 LuËt §T)
- Tæ chøc ®Êu thÇu (chuÈn bÞ, tæ chøc, ®¸nh gi¸)
- Yªu cÇu nhµ thÇu lµm râ HSDT, HS§X trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸
- Tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ s¬ tuyÓn, kÕt qu¶ lùa chän DS ng¾n, kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu,
- Th­¬ng th¶o hoµn thiÖn H§ vµ chuÈn bÞ néi dung H§ C§T ký
- B¶o ®¶m trung thùc, kh¸ch quan, c«ng b»ng
- Cung cÊp c¸c th«ng tin cho tờ b¸o vÒ ®Êu thÇu
- Gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ trong ®Êu thÇu theo thÈm quyÒn
- B¶o mËt tµi liÖu vÒ ®Êu thÇu
- Båi th­êng thiÖt h¹i cho c¸c bªn liªn quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nªu do lçi cña m×nh g©y ra
c) Bªn mêi thÇu
E Yªu cÇu ®èi víi BMT: C¸  nh©n tham gia BMT ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:
+ Am hiÓu ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
+ Cã kiÕn thøc vÒ QLDA
+ Cã tr×nh ®é chuyªn m«n phï hîp víi yªu cÇu cña gãi thÇu theo tõng lÜnh vùc: kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i, hµnh chÝnh, ph¸p lý…
+ Cã tr×nh ®é ngo¹i ng÷ ®¸p øng (®Êu thÇu quèc tÕ, dù ¸n sö dông ODA)
 E QuyÒn vµ nghÜa vô cña BMT (§iÒu 62 LuËt §T)
- Tæ chøc ®Êu thÇu (chuÈn bÞ, tæ chøc, ®¸nh gi¸)
- Yªu cÇu nhµ thÇu lµm râ HSDT, HS§X trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸
- Tæng hîp vµ b¸o c¸o kÕt qu¶ s¬ tuyÓn, kÕt qu¶ lùa chän DS ng¾n, kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu,
- Th­¬ng th¶o hoµn thiÖn H§ vµ chuÈn bÞ néi dung H§ C§T ký
- B¶o ®¶m trung thùc, kh¸ch quan, c«ng b»ng
- Cung cÊp c¸c th«ng tin cho tờ b¸o vÒ ®Êu thÇu
- Gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ trong ®Êu thÇu theo thÈm quyÒn
- B¶o mËt tµi liÖu vÒ ®Êu thÇu
- Båi th­êng thiÖt h¹i cho c¸c bªn liªn quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nªu do lçi cña m×nh g©y ra
d) Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu: lµ tæ chøc, ®¬n vÞ ®­îc thµnh lËp hoÆc ®­îc lùa chän ®Ó ®¸nh gi¸ HSDT. V× gãi thÇu gåm nhiÒu lÜnh vùc nh­ kü thuËt, tµi chÝnh, th­¬ng m¹i, hµnh chÝnh, ph¸p lý… nªn:
 E Yªu cÇu ®èi víi thµnh viªn Tæ chuyªn gia ®Êu thÇu:
+ Cã chøng chØ tham gia kho¸ häc vÒ ®Êu thÇu
+ Cã tr×nh ®é chuyªn m«n liªn quan ®Õn gãi thÇu
+ Am hiÓu c¸c néi dung cô thÓ t­¬ng øng cña gãi thÇu
+ Cã tèi thiÓu 3 n¨m c«ng t¸c trong lÜnh vùc liªn quan ®Õn néi dung kinh tÕ, kü thuËt cña gãi thÇu
 
      Thµnh viªn tæ chuyªn gia kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tham gia BMT vµ ng­îc l¹i. Trong tr­êng hîp cÇn thiÕt, C§T cã thÓ thuª TV ®¸nh gi¸ HSDT. Khi ®ã nhµ TV ph¶i ®éc lËp vÒ tæ chøc vµ ®éc lËp vÒ tµi chÝnh víi nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu
 
 E QuyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chuyªn gia ®Êu thÇu:
- §¸nh gi¸ HSDT (®óng yªu cÇu cña HSMT & TC§G nªu trong HSMT)
- B¶o mËt tµi liÖu ®Êu thÇu trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn
- Trung thùc, kh¸ch quan, c«ng b»ng
- B¶o l­u ý kiÕn
- Båi th­êng thiÖt h¹i
- Thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c
®) C¬ quan, tæ chøc thÈm ®Þnh
- Ho¹t ®éng ®éc lËp, tu©n theo quy ®Þnh cña LuËt & Ph¸p luËt
- Yªu cÇu C§T, BMT cung cÊp ®Çy ®ñ tµi liÖu liªn quan
- B¶o mËt tµi liÖu vÒ ®Êu thÇu
- Trung thùc, kh¸ch quan, c«ng b»ng
 
- B¶o l­u ý kiÕn vµ chịu tr¸ch nhiÖm vÒ b¸o c¸o thÈm ®Þnh
 
e) Nhµ thÇu
- Tham gia ®Êu thÇu (®éc lËp hoÆc liªn danh)
- Yªu cÇu BMT lµm râ HSMT
- Thùc hiÖn c¸c cam kÕt theo H§ (víi C§T; víi nhµ thÇu phô)
- KiÕn nghị, khiÕu n¹i, tè c¸o trong ®Êu thÇu
- Trung thùc, chÝnh x¸c trong qu¸ tr×nh tham gia ®Êu thÇu, kiÕn nghÞ, khiÕu n¹i, tè c¸o
- Tu©n thñ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu
- Båi th­êng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra
 
2. C¸c bªn tham gia gi¸n tiÕp vµo ho¹t ®éng ®Êu thÇu
Bao gåm: C¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ®Êu thÇu; c¬ quan thanh tra, kiÓm tra, gi¸m s¸t; KiÓm to¸n nhµ n­íc, tæ chøc, c«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp; Ng©n hµng, tæ chøc tµi chÝnh; C¬ quan an ninh kinh tÕ, c¶nh s¸t ®iÒu tra; c¬ quan b¸o chÝ; céng ®ång…
IV. §µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Êu thÇu
1. Chøng chØ båi d­ìng nghiÖp vô ®Êu thÇu
2. §µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô ®Êu thÇu
- §iÒu kiÖn ®Ó c¸c c¬ së tæ chøc ho¹t ®éng båi d­ìng nghiÖp vô ®Êu thÇu
- Tr¸ch nhiÖm vµ nghÜa vô cña c¸c c¬ së ®µo t¹o vÒ ®Êu thÇu
3. Qu¶n lý ho¹t ®éng ®µo t¹o, båi d­ìng nghiÖp vô vÒ ®Êu thÇu
V. C¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan
1. §iÒu kiÖn ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu (§iÒu  25 LuËt §T)
- KH§T ®­îc duyÖt
- HSMT ®­îc duyÖt
- Th«ng b¸o mêi thÇu hoÆc danh s¸ch nhµ thÇu ®­îc ®¨ng t¶i theo quy ®Þnh
2. B¶o ®¶m dù thÇu (§iÒu 27 LuËt ®Êu thÇu)
 - Nép tr­íc thêi ®iÓm ®ãng thÇu; 2 giai ®o¹n nép trong giai ®o¹n 2
 - ≤3% gi¸ gãi thÇu ®­îc duyÖt
- T/g hiÖu lùc = T/g hiÖu lùc cña HSDT + 30 ngµy
- CÇn gia h¹n hiÖu lùc HSDT gia h¹n b¶o ®¶m dù thÇu t­¬ng øng, kh«ng ®­îc thay ®æi gi¸ dù thÇu nÕu kh«ng hoµn tr¶ b¶o ®¶m dù thÇu
- B¶o ®¶m DT ®­îc  tr¶ ≤30 ngµy (tõ ngµy th«ng b¸o KQ§T); sau khi thùc hiÖn b¶o ®¶m thùc hiÖn H§
- Kh«ng ®­îc nhËn l¹i khi:
§Rót HSDT sau khi ®ãng thÇu
§Trong 30 ngµy tõ chèi th­¬ng th¶o HTH§, tõ chèi ký H§ (kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng)
§Kh«ng TH b¶o ®¶m THH§ theo quy ®Þnh
3. §Êu thÇu quèc tÕ vµ ­u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ
    - §Êu thÇu quèc tÕ (§iÒu 13 LuËt §T)
+ Theo yªu cÇu cña nhµ tµi trî
+ Hµng ho¸ trong n­íc ch­a ®ñ kh¶ n¨ng sx
+ Nhµ thÇu trong n­íc kh«ng ®¸p øng
   - §iÒu kiÖn ®èi víi nhµ thÇu n­íc ngoµi
+ Kh«ng b¾t buéc ph¶I liªn danh hoÆc sö dông thÇu phô trong n­íc khi tham gia ®Êu thÇu quèc tÕ t¹i VN. Tr­êng hîp HSDT cã cam kÕt  liªn danh,hoÆc sö dông thÇu phô VN, khi tróng thÇu kh«ng thùc hiÖn ®óng cam kÕt   bÞ lo¹i
+ Tu©n thñ quy ®Þnh vÒ qu¶n lý nhµ thÇu n­íc ngoµi
  - ¦u ®·i trong ®Êu thÇu quèc tÕ (§iÒu 14 LuËt §T)
+ DN ®­îc th/lËp, ho¹t ®éng t¹i VN theo LuËt DN, LuËt §Çu t­
+ Cã thµnh viªn trong liªn danh ®¶m nhËn trªn 50%
+ Nhµ thÇu c.cÊp HH (cã chi phÝ SX tr.n­íc chiÕm > 30%)
  - C¸ch tÝnh ­u ®·i  (§iÒu 4 N§ 85/CP)
+ TV: Nhµ thÇu thuéc ®èi t­îng ­u ®·i ®­îc + 7,5% ®iÓm ®/gi¸ tæng hîp (th«ng th­êng); + 7,5% ®iÓm kü thuËt (yªu cÇu kü thuËt cao)
+ XL, MSHH : nhµ thÇu kh«ng thuéc ®èi t­îng ­u ®·i ph¶i + 7,5% gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch cña nhµ thÇu ®ã (XL); + kh«ng qu¸  15% gÝa hµng ho¸
+ Tæng thÇu ThiÕt kÕ (nh­ TV), tæng thÇu XL (nh­ XL)
+ Hai hå s¬ cã xÕp h¹ng ngang nhau
4. §ång tiÒn dù thÇu (§iÒu 15 LuËt §T)
- §­îc quy ®Þnh trong HSMT, nguyªn t¾c 1 ®ång tiÒn cho 1 khèi l­îng cô thÓ
- §¸nh gi¸ HSDT ph¶i quy ®æi vÒ cïng 1 ®ång tiÒn ®Ó so s¸nh theo tû gi¸ (®­îc quy ®Þnh cña HSMT)
- Chi phÝ trong n­íc ph¶i ®­îc chµo b»ng ®ång VN
5. Ng«n ng÷ trong ®Êu thÇu (§iÒu 16 LuËt §T)
- Trong n­íc: tiÕng ViÖt
- Quèc tÕ: tiÕng ViÖt, tiÕng Anh
6. Chi phÝ trong ®Êu thÇu (§iÒu 17 LuËt §T, §iÒu 6 N§ 85/CP )
- Qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu
- ChuÈn bÞ HSDT
- HSMT…
- PhÝ thÈm ®Þnh: 0,01% gi¸ gãi thÇu (tèi thiÓu 1 triÖu, tèi ®a 50 tr. ®ång)
- Chi phÝ cho Héi ®ång TV: 0,01% gi¸ dù thÇu (tèi thiÓu 2 triÖu, tèi ®a 50 tr. ®ång)
ViÖc qu¶n lý vµ sö dông chi phÝ cho qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu, ChuÈn bÞ HSDT thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. C¸c lo¹i chi phÝ liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh lùa chän nhµ thÇu theo h­íng dÉn cña Bé Tµi chÝnh
7. Thêi gian trong ®Êu thÇu (§iÒu 31 luËt ®Êu thÇu, kho¶n 6 §iÒu 2 LuËt söa ®æi, N§ 85/CP)
- S¬ tuyÓn: 30-45 ngµy
- Th«ng b¸o mêi thÇu: tèi thiÓu 10 ngµy
- Th­ mêi: tèi thiÓu 5 -7 ngµy
- Söa HSMT:  tèi thiÓu 10 ngµy tr­íc  ®ãng thÇu
- ChuÈn bÞ HSDT: 15-30 ngµy
- §¸nh gi¸ HSDT: 45-60 ngµy (söa: më ngµy BMT tr×nh)
- ThÈm ®Þnh: 20-30 ngµy §iÒu 8: N§ 85/CP
- C§T phª duyÖt HSYC tèi ®a 10 ngµy
- C§T phª duyÖt HSMT, kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu tèi ®a 10 ngµy
- T/gian cã hiÖu lùc cña HSDT ph¶i ®­îc quy ®Þnh cô thÓ trong HSMT, tèi ®a lµ 180 ngµy, gia h¹n kh«ng qu¸ 30 ngµy (kho¶n 4 §iÒu 31 LuËt §T)
- Gãi thÇu quy m« nhá: t/g chuÈn bÞ HSDT tèi thiÓu 10 ngµy; t/g ®¸nh gi¸ HSDT tèi ®a 20 ngµy; söa HSMt tr­íc ®ãng thÇu 3 ngµy
- Chµo hµng c¹nh tranh trong MSHH: thêi gian nhµ thÇu chuÈn bÞ HS§X tèi thiÓu 5 ngµy
- C¸c c«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh ®ång thêi: S¬ tuyÓn vµ lËp HSMT; phª duyÖt HSMT vµ th«ng b¸o mêi thÇu; Th«ng b¸o kÕt qu¶ vµ th­¬ng th¶o hoµn thiÖn H§
8. C¸c hµnh vi bÞ cÊm trong ®Êu thÇu (§iÒu 12 LuËt §T)
 1. CÊm tõ 6 th¸ng ®Õn 1 n¨m ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m:
- Võa ®¸nh gi¸ võa thÈm ®Þnh trong cïng mét gãi thÇu
- Nªu yªu cÇu vÒ nh·n hiÖu, xuÊt x­ hµng ho¸ cô thÓ trong HSMT
- TiÕt lé tµi liÖu, th«ng tin trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu
-Tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu do m×nh lµm BMT
- Chia DA thµnh c¸c gãi thÇu tr¸i víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 6 LuËt ®Êu thÇu
- Nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu cung cÊp hµng ho¸, x©y l¾p cho gãi thÇu do m×nh cung cÊp dÞch vô TV(trõ gãi EPC, tæng thÇu TK vµ tæng thÇu ch×a kho¸ trao tay)
- S¾p ®Æt ®Ó cha mÑ ®Î, cha mÑ vî hoÆc chång, vî hoÆc chång, con ®Î, con nu«i, con d©u, con rÓ, anh chÞ em ruét tham gia ®Êu thÇu mµ m×nh lµm BMT, tæ chuyªn gia, thÈm ®Þnh, phª duyÖt kÕt qu¶ lùa chän nhµ thÇu
-  Lµm tr¸i quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, g©y khã kh¨n trong gi¶i ng©n
- §øng tªn tham gia ®Êu thÇu gãi thÇu thuéc DA do c¬ quan m×nh c«ng t¸c trong thêi h¹n mét n¨m kÓ tõ khi th«i viÖc
- ¸p dông h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu kh«ng ph¶i lµ ®Êu thÇu réng r·i khi kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn
- Tæ chøc ®Êu thÇu khi nguån vèn cho gãi thÇu ch­a ®­îc x¸c ®Þnh
- Kh«ng b¸n HSMT hoÆc kh«ng ph¸t hµnh HSYC, cã hµnh vi lµm h¹n chÕ viÖc ph¸t hµnh theo thêi gian ®­îc x¸c ®Þnh t¹i th«ng b¸o mêi thÇu, th­ mêi, th«ng b¸o mêi nép HSQT, s¬ tuyÓn, mêi chµo hµng (LuËt söa ®æi)
CÊm tõ 1 ®Õn 3 n¨m:
- Dïng ¶nh h­ëng c¸c nh©n ®Ó t¸c ®éng/can thiÖp/b¸o c¸o sai, kh«ng trung thùc…lµm sai lÖch kÕt qu¶ lùa chän
- Cho nhµ thÇu kh¸c sö dông t­ c¸ch cña m×nh hoÆc chuyÓn nh­îng thÇu (>10% - gi¸ trÞ thÇu phô)
- Lîi dông kiÕn nghÞ ®Ó c¶n trë qu¸ tr×nh ®Êu thÇu, ký kÕt hîp ®ång
- Sö dông lao ®éng n­íc ngoµi khi lao ®éng trong n­íc cã ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn vµ ®¸p øng (LuËt söa ®æi)
CÊm tõ 3 ®Õn 5 n¨m:
- §­a, nhËn hoÆc ®ßi hái dÉn ®Õn hµnh ®éng thiÕu trung thùc kh«ng kh¸ch quan trong viÖc quyÕt ®Þnh lùa chän nhµ thÇu, ký kÕt thùc hiÖn hîp ®ång
- CÊu kÕt, th«ng ®ång gi÷a c¸c bªn trong ®Êu thÇu
- Dµn xÕp, th«ng ®ång gi÷a hai hay nhiÒu nhµ thÇu, nhµ thÇu thi c«ng vµ TV gi¸m s¸t hoÆc víi c¬ quan nghiÖm thu
Tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m bÞ c¶nh c¸o sÏ bÞ cÊm trong 6 th¸ng, øng víi mçi vi ph¹m t¨ng thªm th× bÞ cÊm thªm 3 th¸ng nh­ng kh«ng qu¸ 3 n¨m

 
 

 


       Các Tin khác
  + QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, (06/06/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (11/03/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (14/02/2014)
  + QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (13/02/2014)
  + Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng (13/07/2013)
  + BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (11/07/2013)
  + Lập dự án đầu tư (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/