Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 7
Tổng: 5154837

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Chuyªn ®Ò 2: C¸c h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu, ph­¬ng thøc ®Êu thÇu 
I. H×nh thøc lùa chän nhµ thÇu:
1. §Êu thÇu réng r·i (§iÒu 18 LuËt §T)
- ViÖc lùa chän nhµ thÇu ®èi víi tÊt c¶c c¸c gãi thÇu thuéc ph¹m vi ®iÒu chØnh ph¶i ¸p dông ®Êu thÇu réng r·i
- Tr­êng hîp cã lý do ®Æc biÖt th× ¸p dông c¸c h×nh thøc lùa chän kh¸c
2. §Êu thÇu h¹n chÕ (§iÒu 19 LuËt §T)
- Yªu cÇu cña nhµ tµi trî
- Gãi thÇu cã yªu cÇu cao vÒ kü thuËt, kü thuËt cã tÝnh ®Æc thï, cã tÝnh chÊt nghiªn cøu, thö nghiÖm mµ chØ mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng
- Tèi thiÓu 5, thùc tÕ < 5 C§T tr×nh ng­êi CTQ xem xÐt, quyÕt ®ịnh cho ®Êu thÇu h¹n chÕ hoÆc h×nh thøc lùa chän kh¸c (N§85/CP, kho¶n 14: Khi phª duyÖt danh s¸ch nÕu Ýt h¬n 3 C§T b¸o c¸o ng­êi CTQ, nÕu cã 3, 4 th× C§T quyÕt (ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu hoÆc gia h¹n thêi gian ®Ó x¸c ®Þnh bæ sung thªm); N§65/CP, kho¶n 3 §iÒu 70 T¹i thêi ®iÓm ®ãng thÇu …Ýt h¬n 3, BMT b¸o c¸o C§T trong 4 giê gia h¹n; më)
3. ChØ ®Þnh thÇu (§iÒu 20 LuËt §T, §iÒu 2 kho¶n 4 luËt söa ®æi, kho¶n 1,2 §iÒu 40 N§ 85/CP) lµ viÖc chØ ®Þnh trùc tiÕp mét nhµ thÇu cã ®ñ n¨ng lùc, kinh nghiÖm ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu, hoµn toµn kh«ng cã sù c¹nh tranh, nªn chØ ®­îc ¸p dông trong mét sè tr­êng hîp nhÊt ®Þnh sau:
a) Sù cè bÊt kh¶ kh¸ng, thiªn tai, ®Þch ho¹…
b) Yªu cÇu cña nhµ tµi trî
c) Mua s¾m VTTB ®Ó phôc håi, duy tu, më réng CS thiÕt bÞ…vµ kh«ng thÓ mua tõ c¸c NT kh¸c do ph¶i b¶o ®¶m tÝnh t­¬ng thÝch cña thiÕt bÞ, c«ng nghÖ
d) Gãi thÇu cã gi¸ trÞ trong h¹n møc ®­îc chØ ®Þnh…theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ (TV <3 tû; MSHH <2 tû; XL&tæng thÇu XD trõ tæng thÇu thiÕt kÕ <5 tû). Gãi thÇu MSHH thuéc DA hoÆc DT mua s¾m th­êng xuyªn cã gi¸ gãi thÇu 100 tr. ®, tr­êng hîp kh«ng cÇn thiÕt ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu.
Khi thùc hiÖn ph¶i chän 1 nhµ thÇu ®ñ n¨ng lùc (KT,TC,KN) theo quy tr×nh do CP quy ®Þnh.
®) Gãi thÇu mang t/chÊt bÝ mËt QG, gãi thÇu thuéc DA cÊp b¸ch v× lîi Ých quèc gia vµ tr­êng hîp ®Æc biÖt
 Tr­êng hîp b,c,d,® ph¶i cã thiÕt kÕ, dù to¸n ®­îc duyÖt, ®èi víi (d) khi thùc hiÖn cßn ph¶i b¶o ®¶m chØ ®Þnh thÇu hiÖu qu¶ h¬n ®Êu thÇu
Gãi thÇu mang tÝnh chÊt bÝ mËt quèc gia, gãi thÇu thuéc DA cÊp b¸ch v× lîi Ých quèc gia vµ tr­êng hîp ®Æc biÖt (kho¶n ®) bao gåm:
- Mang tÝnh chÊt bÝ mËt QG ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu b¶o mËt th«ng tin
- CÇn thùc hiÖn ngay ®Ó tr¸nh g©y nguy h¹i ®Õn céng ®ång, c«ng tr×nh liÒn kÒ
    + Mua thuèc, ho¸ chÊt…triÓn khai phßng chèng dÞch...
    + Xö lý sù cè « nhiÔm m«i tr­êng nghiªm träng
    + Di d©n vïng s¹t lë, phßng chèng b·o lôt trong tr­êng hîp khÈn cÊp
    + Xö lý sù cè c«ng tr×nh trong tr­êng hîp khÈn cÊp
- Gãi thÇu TV ®¸nh gi¸ b¸o c¸o chiÕn l­îc, quy ho¹ch, lËp B/c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, B/c nghiªn cøu kh¶ thi mµ chØ cã mét nhµ thÇu ®¸p øng
- Nhµ thÇu tróng tuyÓn thiÕt kÕ kiÕn tróc ®­îc b¶o hé quyÒn t¸c gi¶ vµ ®­îc thùc hiÖn c¸c b­íc c«ng viÖc tiÕp theo nÕu ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh
- TV c«ng nghÖ th«ng tin ®Ó n©ng cÊp, më réng phÇn mÒm ®Ó ®¶m b¶o tÝnh t­¬ng thÝch víi phÇn mÒm tr­íc
- XD t­îng ®µi, phï ®iªu, tranh hoµnh tr¸ng…g¾n víi quyÒn t¸c gi¶ tõ kh©u s¸ng t¸c ®Õn thi c«ng c«ng tr×nh
- Di dêi c¸c c«ng tr×nh c«ng céng ®Ó gi¶i phãng mÆt b»ng mµ chØ cã mét ®/vÞ TH ®­îc
- Gãi thÇu rµ ph¸ bom m×n, vËt næ ®Ó chuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng
- Ch­¬ng tr×nh môc tiªu QG, hç trî gi¶m nghÌo, vïng s©u , vïng xa, vïng ®Æc biÖt khã kh¨n… cã thÓ giao cho tæ chøc ®oµn thÓ hoÆc céng ®ång d©n c­ §P thùc hiÖn
- C¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt kh¸c do TTgCP quyÕt ®Þnh
§iÒu kiÖn ¸p dông (trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, kho¶n 1 §iÒu 20 LuËt ®Êu thÇu: bÊt kh¶ kh¸ng- thiªn tai, ®Þch ho¹, sù cè…) khi thùc hiÖn chØ ®Þnh thÇu ph¶i ®¸p øng ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:
- Cã quyÕt ®Þnh ®Çu t­ (trõ gãi TV: TV lËp, b¸o c¸o ®¸nh gi¸ chiÕn l­îc, quy ho¹ch…)
- Cã KH§T ®­îc duyÖt
- §· ®­îc bè trÝ vèn (kh«ng quy ®Þnh nhµ thÇu øng vèn thùc hiÖn lµ ®iÒu kiÖn ®Ó chØ ®Þnh)
- Cã dù to¸n ®­îc duyÖt
- Cã thêi gian thùc hiªn (kÓ tõ ngµy phª duyÖt HSYC ®Õn ngµy ký hîp ®ång kh«ng qu¸ 45 ngµy; tr­êng hîp gãi cã quy m« lín, phøc t¹p kh«ng qu¸ 90 ngµy)
- Cã thêi gian thùc hiÖn hîp ®ång kh«ng qu¸ 18 th¸ng
§èi víi gãi di dêi c«ng tr×nh c«ng céng phôc vô c«ng t¸c gi¶i phãng mÆt b»ng…cho mét sè DA ®Æc biÖt quan träng vµ cÊp b¸ch, C§T cã thÓ xem xÐt ph¸t hµnh HSYC trªn c¬ së PA, biÖn ph¸p thi c«ng vµ dù to¸n ®­îc duyÖt
4. Mua s¾m trùc tiÕp (§iÒu 21 LuËt §T): lµ viÖc C§T mêi nhµ thÇu tr­íc ®ã ®· ®­îc lùa chän tróng thÇu ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu cã néi dung t­¬ng  tù nh­ng ph¶I ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau:
* H§ ®èi víi gãi thÇu t­¬ng tù ®­îc ký tr­íc ®ã ≤ 6 th¸ng (tõ khi hîp ®ång gèc ®­îc ký ®Õn khi kÕt qu¶ MSTT ®­îc phª duyÖt)
* Mêi nhµ thÇu tróng thÇu qua ®Êu thÇu réng r·i hoÆc h¹n chÕ
* §¬n gi¸ kh«ng v­ît ®¬n gi¸ ®· ký
* §­îc ¸p dông ®Ó thùc hiÖn gãi thÇu t­¬ng tù thuéc cïng 1 DA hoÆc thuéc  DA kh¸c
5. Chµo hµng c¹nh tranh trong mua s¾m hµng ho¸ (§iÒu 22 LuËt §T)
- §iÒu kiÖn
* Gãi thÇu cã gi¸ d­íi 2 tû ®ång
* Mua s¾m HH th«ng dông, s½n cã trªn thị tr­êng víi ®Æc tÝnh KT ®­îc tiªu chuÈn ho¸ & t­¬ng ®­¬ng  nhau vÒ chÊt l­îng
* Khi thùc hiÖn, ph¶i göi yªu cÇu chµo hµng cho c¸c NT, NT göi b¸o gi¸ ®Õn BMT  trùc tiÕp, fax, qua ®­êng b­u ®iÖn. Ph¶i cã tèi thiÓu 3 b¸o gi¸ tõ 3 nhµ thÇu kh¸c nhau
6. Tù thùc hiÖn (§iÒu 23 LuËt §T)  ®­îc ¸p dông trong tr­êng hîp C§T lµ nhµ thÇu ®ñ n¨ng lùc vµ kinh nghiÖm thùc hiÖn gãi thÇu thuéc dù ¸n do m×nh qu¶n lý vµ sö dông
 §iÒu kiÖn ®Ó tù thùc hiÖn:
- Dù to¸n ph¶i ®­îc duyÖt, TVGS  ®éc lËp víi C§T (gi¸m s¸t, kiÓm tra, nghiÖm thu khèi l­îng)
- (N§ 85/CP) Chøc n¨ng, nhiÖm vô, lÜnh vùc ho¹t ®éng vµ ngµnh nghÒ kinh doanh phï hîp yªu cÇu cña gãi thÇu
- §ñ nh©n sù chñ chèt, ®ñ m¸y mãc, thiÕt bÞ
- Kh«ng ®­îc chuyÓn nh­îng qu¸ 10% gi¸ trÞ tù thùc hiÖn
7. Lùa chän nhµ thÇu t­ vÊn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh x©y dùng (kho¶n 6 §iÒu 1 luËt söa ®æi)
§­îc thùc hiÖn theo §iÒu 102 LuËt x©y dùng
8. Lùa chän nhµ thÇu trong tr­êng hîp ®Æc biÖt
Chñ ®Çu t­ tr×nh TTgCP ph­¬ng ¸n lùa chän nhµ thÇu  trªn c¬ së ®¶m b¶o c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶, ®ång thêi göi Bé KH&§T, Bé qu¶n lý ngµnh ®Ó cã ý kiÕn tr×nh TTgCP xem xÐt, quyÕt ®Þnh
II. Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu: ChØ ¸p dông cho ®Êu th©ï réng r·i, ®Êu thÇu h¹n chÕ
- Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu mét tói hå s¬, hai tói hå s¬
- Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu mét giai ®o¹n, hai giai ®o¹n
- Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu mét tói hå s¬
Nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt kü thuËt, ®Ò xuÊt tµi chÝnh trong cïng mét tói niªm phong l¹i. ViÖc më thÇu ®­îc tiÕn hµnh mét lÇn, ¸p dông cho c¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸, x©y l¾p vµ tæng thÇu x©y dùng
- Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu hai tói hå s¬
 Nhµ thÇu nép ®Ò xuÊt kü thuËt trong mét tói niªm phong vµ ®Ò xuÊt vÒ tµi chÝnh niªm phong l¹i, viÖc më thÇu ®­îc tiÕn hµnh 2 lÇn, ph­¬ng thøc nµy ®­îc ¸p dông cho c¸c gãi thÇu t­ vÊn
- Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu mét giai ®o¹n
§­îc ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c gãi thÇu khi ®· x¸c ®Þnh râ ®­îc yªu cÇu kü thuËt cña gãi thÇu, ®­îc thùc hiÖn theo tr×nh tù 7 b­íc
- Ph­¬ng thøc ®Êu thÇu hai giai ®o¹n
¸p dông cho c¸c gãi thÇu mua s¾m hµng ho¸, x©y l¾p, tæng thÇu x©y dùng cã yªu cÇu kü thuËt cao, c«ng nghÖ phøc t¹p, míi, ®a d¹ng mµ bªn mêi thÇu ch­a x¸c ®Þnh râ ®­îc yªu cÇu kü thuËt cña gãi thÇu
í Giai ®o¹n 1: HSMT chØ yªu cÇu vÒ ®Ò xuÊt kü thuËt, ph­¬ng ¸n tµi chÝnh mµ kh«ng yªu cÇu chµo gi¸ dù thÇu, kh«ng lo¹i bá hå s¬ dù thÇu nh­ ®èi víi ®Êu thÇu mét giai ®o¹n
 í Giai ®o¹n 2: B¸n hå s¬ mêi thÇu cho c¸c nhµ thÇu ®· tham gia ®Êu thÇu giai ®o¹n 1 ®Ó lËp hå s¬ dù thÇu giai ®o¹n 2
Lùa chän nhµ thÇu t­ vÊn thiÕt kÕ kiÕn tróc c«ng tr×nh XD (kho¶n 6 §iÒu 1 luËt söa ®æi)
- §­îc thùc hiÖn theo §iÒu 102 LuËt XD:
   + §èi víi c¸c c«ng tr×nh XD
í Trô së c¬ quan nhµ n­íc tõ cÊp huyÖn trë lªn
í C«ng tr×nh v¨n ho¸ thÓ thao c«ng céng cã quy m« lín
í C«ng tr×nh cã kiÕn tróc ®Æc thï tr­íc khi lËp DA ®Çu t­ (B¸o c¸o NCKT)     ph¶i thi tuyÓn TKKT
   + T¸c gi¶ PA TKKT ®­îc b¶o ®¶m quyÒn t¸c gi¶, ®­îc ­u tiªn thùc hiÖn c¸c b­íc   TK tiÕp theo khi ®ñ n¨ng lùc TKXD
- N§ 83/CP, 15/10/09  §iÒu 15 quy ®Þnh:
   + C«ng tr×nh c«ng céng cã quy m« lín ®Æc thï bao gåm:
 í C«ng tr×nh c«ng céng cã quy m« cÊp 1, cÊp ®Æc biÖt
 í C«ng tr×nh ®Æc thï bao gåm:
 í Mang tÝnh biÓu t­îng, ®iÓm nhÊn: t­îng ®µi, cöa khÈu, trung t©m truyÒn   h×nh, nhµ ga…
 í ThÓ hiÖn quyÒn lùc: c¬ quan ®¶ng, Nhµ n­íc…cÊp tØnh trë lªn 
 í Giao th«ng ®« thÞ
 í BiÓu t­îng truyÒn thèng v¨n ho¸
 
 

 


       Các Tin khác
  + QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, (06/06/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (11/03/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (14/02/2014)
  + QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (13/02/2014)
  + Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng (13/07/2013)
  + BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (11/07/2013)
  + Lập dự án đầu tư (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/