Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
Văn bản pháp quy
Tài liệu giáo trình, bài giảng
HD cấp chứng chỉ hành nghề
Tuyển dụng
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
  - Miền Bắc
  - Miền Nam
  - Miền Trung
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 10
Tổng: 4369481

         Home > Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam > Miền Bắc >
 khai giảng lớp đủ điều kiện an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng khai giảng lớp đủ điều kiện an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Nội dung công tác kiểm tra và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng?

a. Kiểm tra hồ sơ:

Số

TT

Nội dung công việc

Phương pháp

kiểm tra

Sản phẩm yêu cầu đạt được

A

Giai đoạn chuẩn bị thực hiện:

Kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn về chịu lực và sự phù hợp về chất lượng hồ sơ của các công tác sau:

 

 

Phiếu báo cáo đánh giá, kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn về chịu lực và sự phù hợp về chất lượng hồ sơ, có đưa ra các cảnh báo, kiến nghị và yêu cầu khắc phục.

 

- Hồ sơ pháp lý của dự án;

- Hồ sơ thiết kế của dự án;

Kiểm tra các hồ sơ liên quan.

 

- Khảo sát xây dựng; năng lực hành nghề của các tổ chức và cá nhân thực hiện.

Xem xét về mặt pháp lý của các tổ chức tư vấn, cá nhân đủ tư cách hành nghề thực hiện hay không?

 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi (dự án đầu tư); Năng lực hành nghề của các tổ chức và cá nhân thực hiện.

 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật (bao gồm cả các báo cáo thẩm tra, thẩm định, quyết định phê duyệt) và bản vẽ thi công; năng lực hành nghề của các tổ chức và cá nhân thực hiện.

Kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan tới năng lực hành nghề của các tổ chức tư vấn và cá nhân thực hiện.

Đánh giá chất lượng hồ sơ, các giải pháp thiết kế, kết quả thẩm tra…

 

B

Giai đoạn thực hiện dự án:

 

 

1.

Kiểm tra khả năng đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng thực hiện của công tác thi công xây dựng của nhà thầu (bao gồm cả mua sắm và lắp đặt vật tư, thiết bị):

Kiểm tra tính pháp lý về năng lực của nhà thầu và các cá nhân tham gia thi công và lắp đặt. Kiểm tra các tài liệu và chứng chỉ các loại trong suốt quá trình thi công và lắp đặt, kiểm tra; các chứng chỉ kiểm định về khả năng chịu lực và  chất lượng vật liệu, nguồn gốc xuất sứ có phù hợp với yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn quy phạm không?

 

Phiếu báo cáo đánh giá khả năng an toàn về chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công tác thi công, có đưa ra các cảnh báo, kiến nghị và yêu cầu khắc phục.

 

- Kiểm tra hồ sơ năng lực của các nhà thầu và cá nhân thực hiện.

 

- Kiểm tra hồ sơ hệ thống quản lý đảm bảo an toàn chịu lực và quản lý chất lượng thi công xây dựng của nhà thầu theo từng giai đoạn thi công;

 

- Kiểm tra về khả năng chịu lực và sự phù hợp chất lượng của hồ sơ biện pháp thi công, tiến độ thi công theo từng giai đoạn thi công;

 

- Kiểm tra hồ sơ nghiệm thu công trình theo từng giai đoạn thi công ;

2.

Kiểm tra đánh giá công tác giám sát khả năng an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng xây dựng công trình của công tác tư vấn giám sát (TVGS):

 

 

 

- Kiểm tra hồ sơ năng lực tổ chức tư vấn và kỹ sư TVGS thực hiện công tác giám sát;

Kiểm tra hồ sơ của TVGS.

Phiếu báo cáo đánh giá việc đảm bảo an toàn về chịu lực và  sự phù hợp về chất lượng công tác tư vấn giám sát, có đưa ra các cảnh báo, kiến nghị và yêu cầu khắc phục.

 

- Kiểm tra chất lượng hồ sơ, sản phẩm của công tác giám sát thi công.

Kiểm tra hồ sơ và sản phẩm của Tư vấn giám sát.

3.

Kiểm tra đánh giá khả năng đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng thực hiện công tác giám sát tác giả thiết kế: có tuân thủ đúng các quy định về quyền giám sát tác giả không?

Kiểm tra hồ sơ và sản phẩm, báo cáo của nhà thầu thiết kế.

Phiếu báo cáo đánh giá khả năng an toàn về chịu lực và sự phù hợp về khả năng chịu lực và chất lượng công tác giám sát tác giả thiết kế.

4.

Kiểm tra khả năng đảm bảo an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng của các sản phẩm công tác kiểm định chất lượng, đo đạc, quan trắc lún, thử tĩnh cọc, thí nghiệm hiện trường

Kiểm tra hồ sơ và sản phẩm, báo cáo của nhà thầu tư vấn.

Phiếu báo cáo đánh giá khả năng an toàn về chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình của công tác kiểm định chịu lực và kiểm định về chất lượng.

 

C

Giai đoạn kết thúc xây dựng công trình:

Tổng quan sát toàn bộ công trình đã xây dựng và hệ thống hóa các tài liệu dự án phục vụ công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng

Kiểm tra các biên bản nghiệm thu tổng thể, các chứng lý để nghiệm thu tổng thể.

Báo cáo đánh giá chi tiết và đưa ra các kết luận, kiến nghị.

D

Tổng hợp hồ sơ, lập báo cáo đánh giá ñuû ñieàu kieän ñaûm baûo an toaøn chòu löïc vaø chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình xaây döïng.

Báo cáo tổng hợp.

Hồ sơ đăng ký chứng nhận ñuû ñieàu kieän ñaûm baûo an toaøn chòu löïc vaø chöùng nhaän söï phuø hôïp veà chaát löôïng coâng trình xaây döïng và cấp giấy chứng nhận.

 

Trong quá trình kiểm tra nếu thấy nghi ngờ về hồ sơ, tài liệu quản lý, nghiệm thu khả năng chịu lực và chất lượng của vật liệu, cấu kiện, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ đã được các bên liên quan  kiểm tra nghiệm thu thì Tổ chức chứng nhận đảm bảo an toàn về chịu lực và sự phù hợp về chất lượng yêu cầu Chủ đầu tư làm rõ. Trong trường hợp cần thiết, Tổ chức kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn về chịu lực và sự phù hợp về chất lượng có thể yêu cầu Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra lại thiết kế, kiểm định khả năng chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng để có đủ căn cứ kết luận về khả năng đảm bảo an toàn về chịu lực và sự phù hợp về chất lượng xây dựng công trình.
b. Kiểm tra hiện trường.
    - Kiểm tra tổng thể hiện trạng công trình: Kích thước cấu kiện, cường độ bê tông, kiêm tra xác xuất sai lệch công tác thi công bố trí cốt thép trong cấu kiện bằng máy dò cốt thép, độ thẩm mỹ của các công tác hoàn thiện, …
    - Kiểm tra hiện trường công trình : Cử cán bộ kỹ thuật xuống kiểm tra hiện trường.

* Giảng Viên: Là các chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chuyên soạn thảo các văn bản luật thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Cục văn thư lưu trữ, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động thương binh và Xã hội và các trường đại học chuyên ngành trực tiếp giảng dạy.

*  Thủ tục nhập học:

-        Giấy mời nhập học (Sẽ nhận được ngay sau khi đăng ký)

-         02 ảnh 3x4 (Sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh - áp dụng tất cả các chương trình)

-         01 bản photo chứng minh nhân dân (áp dụng tất cả các chương trình)

-         01 bản photo bằng tốt nghiệp ĐH, CĐ, TC (đối với học viên tham dự khóa học Giám sát thi công, Định giá XD, QLDA, Chỉ Huy trưởng công trường)

*   Dịch vụ hậu đào tạo:

-         Học viên được giảng viên tư vấn trực tiếp qua điện thoại, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc khi triển khai công việc tại đơn vị, cung cấp các văn bản pháp luật miễn phí.

V. Đăng ký tham dự khóa học: Để công tác tổ chức các khoá học được chu đáo, kính đề nghị các đơn vị có nhu cầu học, đăng ký trực tiếp bằng điện thoại gửi email hoặc fax theo mẫu sau: http://www.pta.edu.vn/

Mẫu đăng ký tham dự khoá học

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Nơi sinh

Chức vụ

Tên đơn vị công tác

ĐT CQ, DĐ, Fax

Tên khóa học, ngày học

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

.......

 

 

 

 

 

 

 

 


       Các Tin khác
  + 20/01/2018 Khai giảng lớp học Đấu thầu qua mạng Học thực hành trên máy tính (04/01/2018)
  + Khai giảng khóa học Quản lý lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội (04/01/2018)
  + 20/01/2018 KHAI GIẢNG LỚP HỌC ĐẤU THẦU QUA MẠNG (04/01/2018)
  + 12/01 Khai giảng khóa học Thẩm Định Kết quả thầu tại Hà Nội (04/01/2018)
  + 12/01/2018 KHAI GIẢNG LỚP HỌC CẤP CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU CƠ BẢN (04/01/2018)
  + Khai giảng khóa QLDA CNTT, Giám sát thi công CNTT, Lập dự toán chi phí đầu tư UD Công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP) (11/12/2017)
  + Khai giảng khóa học Ôn thi sát hạch Chứng chỉ hành nghề đấu thầu (11/12/2017)
  + LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ NGẠCH KẾ TOÁN VIÊN (11/12/2017)
  + KHÓA HỌC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN CNTT-THEO NGHỊ ĐỊNH 102/NĐ-CP (11/12/2017)
  + KHÓA HỌC LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG CNTT-NGHỊ ĐỊNH 102/NĐ-CP (11/12/2017)
  + KHÓA HỌC GIÁM SÁT THI CÔNG DỰ ÁN CNTT-NGHỊ ĐỊNH 102/NĐ-CP (11/12/2017)
  + Khóa Nghiệp Vụ Đấu Thầu Cơ Bản “Ban hành kèm theo Thông tư số: 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/5/2016 của Bộ kế hoạch và Đầu tư, (11/12/2017)
  + KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ (11/12/2017)
  + Khóa Đào tạo cấp chứng chỉ Đấu Thầu Nâng Cao (11/12/2017)
  + Khóa giám sát thi công dự án công nghệ thông tin (Theo nghị định 102/CP) (11/12/2017)
  + Chứng chỉ sơ cấp nghề nâng bậc thợ vận hành máy xúc, máy ủy, máy sàn, máy trộn bê tông, máy cần trục (11/12/2017)
  + Đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp nghề nâng bậc thợ Thợ nề - Thợ cơ khí - Thợ hàn- Thợ cốt pha - Thợ xây - Thợ cầu đường - Thợ điện - Thợ sơn (11/12/2017)
  + Khóa nghiệp vụ Lập dự toán chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (theo Nghị Định 102/CP) (11/12/2017)
  + Mở lớp Đấu thầu qua mạng thực hành trên mạng (11/12/2017)
  + Tổ chức thi cấp chứng chỉ sơ cấp nghề các loại máy xúc, máy ủi, máy vận hành xây dựng (11/12/2017)

javhd|javhd.pro|phim sex vietsub|phim sex

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/