Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 6
Tổng: 5154903

         Home > Giới thiệu >
 Quyết định được phép đào tạo giám sát thi công xây dựng công trình Quyết định được phép đào tạo giám sát thi công xây dựng công trình , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

                      BỘ XÂY DỰNG

                           ---------------

                             Số: 349/QĐ-BXD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------o0o-----------

             Hà Nội,  ngày 12 tháng 4  năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng

nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình ( đợt 9)

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

           Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng ;

          Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

          Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình;

          Căn cứ Thông tư 06/2011/TT- BXD ngày 21/06/2011 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vự xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 cảu Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

          Căn cứ quyết định số 758/QĐ-BXD ngày 08/08/2011 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

          Căn cứ hồ sơ đào tạo;

          Xét đề nghị hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận các cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình ;

TT

Tên cơ sở đào tạo

Lĩnh vực bồi dưỡng nghiệp vụ

theo laọi công trình xây dựng

01

Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội

Công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng ký thuật; giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện

 Điều 2. Các cơ sở có tên nêu tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/07/2009 của Bộ Xây dựng .Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình và quy định của pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông Chánh Văn phòng,Cục trưởng Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Vụ Trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ , Thủ trưởng các cơ sở đào tạo có tên ở Điều 1 và các tổ chức ,các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-          Như điều 3

-          Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c)

-          Website Bộ Xây dựng

-          Sở XD các địa phương

-         Lưu VP, HĐXD (NTH)

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Lê Thanh Nghị

 

 

 

 


       Các Tin khác
  + HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU (22/04/2018)
  + ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU (22/04/2018)
  + Lịch khai giảng các chương trình đào tạo của Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội (14/03/2018)
  + 13/4/2018 Mở Lớp Ôn Thi Sát sạch Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (14/03/2018)
  + Giới thiệu (13/07/2013)
  + Quyết định được phép đào tạo giám sát ,đánh giá dự án đầu tư (10/07/2013)
  + Quyết định được phép đào tạo quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (10/07/2013)
  + Quyết định được phép tổ chức đấu thầu cơ bản, đấu thầu nâng cao (12/04/2013)
  + Quyết định được phép đào tạo định giá xây dựng (12/04/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/