Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 6
Tổng: 5154888

         Home > Giới thiệu >
 Quyết định được phép đào tạo quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quyết định được phép đào tạo quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

                      BỘ XÂY DỰNG

                           ---------------

                      Số: 1062/TB/CT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------o0o-----------

             Hà Nội,  ngày 06 tháng 11 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận cơ sở đào tạo bồi dưỡng

Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

              Căn cứ Nghị định 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

             Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/7/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

            Căn cứ Thông tư số 25/2009/TT - BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình;

           Căn cứ vào hồ sơ của cơ sở đào tạo;

           Xét đề nghị của Hội đồng thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Công nhận cơ sở đào tạo sau đây được tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:

   Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội

 Điều 2: Cơ sở có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định tại Thông tư 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

 Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

        Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ quản lý hoạt động xây dựng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, các cơ sở đào tạo có tên ở điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-          Như điều 3

-          Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c)

-          Website Bộ Xây dựng

-          Sở XD các địa phương

-         Lưu VP, HĐXD (NTH)

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Bùi Phạm Khánh

 


       Các Tin khác
  + HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU (22/04/2018)
  + ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU (22/04/2018)
  + Lịch khai giảng các chương trình đào tạo của Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư Hà Nội (14/03/2018)
  + 13/4/2018 Mở Lớp Ôn Thi Sát sạch Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (14/03/2018)
  + Giới thiệu (13/07/2013)
  + Quyết định được phép đào tạo giám sát ,đánh giá dự án đầu tư (10/07/2013)
  + Quyết định được phép đào tạo giám sát thi công xây dựng công trình (10/07/2013)
  + Quyết định được phép tổ chức đấu thầu cơ bản, đấu thầu nâng cao (12/04/2013)
  + Quyết định được phép đào tạo định giá xây dựng (12/04/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/