Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 10
Tổng: 5350282

Văn bản pháp quy
THÔNG TƯ Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Lai Châu
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 29/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Lai Châu;

Chi tiết »

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Chi tiết »

Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 61/TTr-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 73/TTr-BTNMT ngày 19 tháng 11 năm 2012),

Chi tiết »

Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bắc Ninh
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 56 /TTr-BTNMT ngày 25 tháng 9 năm 2012),

Chi tiết »

Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ : Về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2013 của Quốc hội giao: Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo sự chuyển biến ngay từ những tháng đầu năm, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

Chi tiết »

Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ : Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013
NGHỊ QUYẾT Về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013

Chi tiết »

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Số: 18/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Chi tiết »

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức

Chi tiết »

THÔNG TƯ Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Số: 04/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2010
ăn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình,

Chi tiết »

NGHỊ ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Số: 48/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010
NGHỊ ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG --------------------------------- CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Chi tiết »

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2009 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

Chi tiết »

THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 22/2009/TT-BXD NGÀY 06 THÁNG 7 NĂM 2009 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ ĐIỀU KIỆN NĂNG LỰC TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Chi tiết »

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 112/2009/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2009 VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Chi tiết »

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Số: 06/2010/TT-BXD Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

Chi tiết »

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU ĐỂ ĐĂNG TẢI TRÊN BÁO ĐẤU THẦU Số: 20/2010/TTLT-BKH-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 20
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội;

Chi tiết »

THÔNG TƯ Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa Số: 05 /2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2010

Chi tiết »

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦUSố: 10/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2010
ăn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Chi tiết »

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ CHÀO HÀNG CẠNH TRANHSố: 11/2010/TT-BKH
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ CHÀO HÀNG CẠNH TRANH Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Chi tiết »

SỐ 12/2009/TT-BXD NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 12/2009/TT-BXD NGÀY 24 THÁNG 06 NĂM 2009 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT VỀ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Chi tiết »

NGHỊ ĐỊNH Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chi tiết »

3 Page 123
Video
Tin tức - sự kiện
Sử dụng vốn nhà nước phải áp dụng Luật Đấu thầu? Sử dụng vốn nhà nước phải áp dụng Luật Đấu thầu?
Nộp thuế vãng lai khi ký hợp đồng thi công tại tỉnh khác? Nộp thuế vãng lai khi ký hợp đồng thi công tại tỉnh khác?
Điều chỉnh công việc trong hợp đồng căn cứ quy định nào? Điều chỉnh công việc trong hợp đồng căn cứ quy định nào?
Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm
Hướng dẫn xử lý lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế Hướng dẫn xử lý lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế
Quảng cáo

Văn bản pháp quy , ,CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI, trang 2

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/