Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 6
Tổng: 5154921

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

I. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
 CÔNG TRÌNH
1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải bảo đảm mục tiêu, hiệu  quả dự án đầu tư xây dựng công trình và các yêu cầu khách quân của kinh tế thị trường.
2.  Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo từng công trình, phù hợp với các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các bước thiết kế, loại nguồn vốn và các quy định của Nhà nước.
3. Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình phải được tính đúng, tính đủ và phù hợp độ dài thời gian xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư là chi phí tối đa mà chủ đầu tư được phép sử dụng để đầu tư xây dựng công trình.
4. Nhà nước thực hiện chức năng quản lý về chi phí đầu tư xây dựng công trình thông qua việc ban hành, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
5. Chủ đầu tư xây dựng công trình chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

 

 
II. LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
 
    1. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ tæng møc ®Çu t­
    a/ Kh¸i niÖm: Tæng møc ®Çu t­ cña dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi lµ tæng møc ®Çu t­ - TM§T) lµ chi phÝ dù tÝnh cña dù ¸n ®­îc tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh trong giai ®o¹n lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc lËp b¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt.
   b/ Vai trß: TM§T lµ chØ tiªu kinh tÕ – kü thuËt tæng hîp quan träng, lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh khÊu hao TSC§, ph©n tÝch hiÖu qu¶ DA§T, lµ c¬ së ®Ó chñ ®Çu t­ lËp kÕ ho¹ch vµ qu¶n lý vèn khi thùc hiÖn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.

 

2. NỘI DUNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
a) Chi phÝ x©y dùng bao gåm: chi phÝ XD c¸c CT, h¹ng môc CT, chi phÝ ph¸ vµ th¸o dì c¸c vËt kiÕn tróc cò, chi phÝ san lÊp mÆt b»ng XD, chi phÝ XDCT t¹m, CT phô trî phôc vô TC, nhµ t¹m t¹i hiÖn tr­êng ®Ó ë vµ ®iÒu hµnh TC;
b) Chi phÝ thiÕt bÞ bao gåm: chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖ, chi phÝ ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ (nÕu cã), chi phÝ l¾p ®Æt, thÝ nghiÖm, hiÖu chØnh, chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o hiÓm, thuÕ vµ c¸c lo¹i phÝ liªn quan kh¸c;
c) Chi phÝ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c­ bao gåm: chi phÝ ®Òn bï nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, c©y trång trªn ®Êt vµ c¸c chi phÝ kh¸c, chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c­, chi phÝ tæ chøc ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng, chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian XD, nÕu cã, chi phÝ ®Çu t­ XD h¹ tÇng kü thuËt, nÕu cã;

 

d) Chi phÝ qu¶n lý DA bao gåm c¸c chi phÝ ®Ó tæ chøc thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lý DA tõ khi lËp DA ®Õn ®Õn khi hoµn thµnh nghiÖm thu bµn giao ®­a CT vao khai th¸c sö dông;
®) Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ XD bao gåm: chi phÝ t­ vÊn kh¶o s¸t,  thiÕt kÕ, gi¸m s¸t XD, t­ vÊn thÈm tra  vµ c¸c chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ XD kh¸c.
e) Chi phÝ kh¸c bao gåm: VL§ trong thêi gian SX thö vµ SX kh«ng æn ®Þnh ®èi víi c¸c DA§TXD nh»m môc ®Ých kinh doanh, l·i vay trong thêi gian XD vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c;
g) Chi phÝ dù phßng bao gåm: chi phÝ dù phßng cho khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh vµ chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸ trong thêi gian XDCT.

 

3. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
a) Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ ph¶i phï hîp víi ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt kü thuËt vµ yªu cÇu c«ng nghÖ cña dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh;
b) Cã tÝnh to¸n ®Õn c¸c yÕu tè rñi ro, lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ph­¬ng ¸n tµi chÝnh, ph­¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn, nÕu cã;
c) X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tæng møc ®Çu t­ b¶o ®¶m hiÖu qu¶ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.
4. YÊU CẦU CỦA CÔNG VIỆC TÍNH TOÁN
a) Lùa chän ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña dù ¸n vµ c¬ së lËp tæng møc ®Çu t­
b) TÝnh ®Çy ®ñ, hîp lý vµ phï hîp víi yªu cÇu thùc tÕ thÞ tr­êng cña c¸c kho¶n môc chi phÝ trong tæng møc ®Çu t­;
c) §¶m b¶o yªu cÇu vÒ thêi gian lËp dù ¸n ®Çu t­

 

 
5. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ
 
5.1. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo thiÕt kÕ c¬ së cña dù ¸n
a) C¨n cø x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­
 - Khèi l­îng chñ yÕu tõ thiÕt kÕ c¬ së, c¸c khèi l­îng kh¸c dù tÝnh vµ gi¸ x©y dùng phï hîp víi thÞ tr­êng;
-Sè l­îng, chñng lo¹i thiÕt bÞ phï hîp víi thiÕt kÕ c«ng nghÖ, gi¸ thiÕt bÞ trªn thÞ tr­êng vµ c¸c yÕu tè kh¸c,
- Khèi l­îng ph¶i båi th­êng, t¸i ®Þnh c­ cña dù ¸n vµ c¸c chÕ ®é cña Nhµ n­íc cã liªn quan;
- Khèi l­îng c«ng viÖc t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng vµ chi phÝ kh¸c ; ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%) hay ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ cho nh÷ng c«ng viÖc t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng vµ chi phÝ kh¸c ph¶i lËp dù to¸n;
- Quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc vÒ x¸c ®Þnh chi phÝ dù phßng.

 

   V = GXD + GTB + GGPMB + GQLDA + GTV + GK + GDP
+ V: Tæng møc ®Çu t­ cña  dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh.
+ GXD: Chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n.
+ GTB: Chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n.
+ GGPMB: Chi phÝ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng vµ t¸i ®Þnh c­.
+ GQLDA: Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n.
+ GTV: Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng.
+ GK: Chi phÝ kh¸c cña dù ¸n.
+ GDP: Chi phÝ dù phßng.

 

B­íc 1: 
X¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n (GXD)

 

GXD = GXDCT1 + GXDCT2 + ... + GXDCTn  (1.2)
Trong ®ã: 
- n lµ sè c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc dù ¸n.
- GXDCT1...n : Chi phÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh,

 

                    m                   
GXDCT = (∑ QXDj x Z+  GQXDK ) x (1 + TGTGT-XD (1.3)
          j=1
+ m: Sè c«ng t¸c XDchñ yÕu/ bé phËn kÕt cÊu chÝnh cña CT, h¹ng môc CT thuéc dù ¸n.
+ j: Sè thø tù c«ng t¸c XD chñ yÕu/ bé phËn kÕt cÊu chÝnh cña CT, h¹ng môc CT thuéc DA
+ QXDj: KL c«ng t¸c XD chñ yÕu thø j/ bé phËn kÕt cÊu chÝnh thø j cña CT, h¹ng môc CT thuéc DA.
+ Zj: §¬n gi¸ ®Çy ®ñ c«ng t¸c XD chñ yÕu thø j/ ®¬n gi¸ theo bé phËn KC chÝnh thø j cña CT.
+ GQXDK: Chi phÝ XD c¸c c«ng t¸c kh¸c cßn l¹i/ bé phËn kÕt cÊu kh¸c cßn l¹i cña CT, h¹ng môc CT ®­îc ­íc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m (%)
+ TGTGT-XD: Møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT quy ®Þnh cho c«ng t¸c x©y dùng

 

B­íc 2: 
X¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n

 

        Chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n ®­îc x¸c ®Þnh cho 3 tr­êng hîp sau ®©y:
        - Tr­êng hîp 1: dù ¸n cã c¸c nguån th«ng tin, sè liÖu chi tiÕt vÒ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, sè l­îng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ tõng thiÕt bÞ hoÆc gi¸ trÞ toµn bé d©y chuyÒn c«ng nghÖ vµ gi¸ mét tÊn, mét c¸i hoÆc toµn bé d©y chuyÒn thiÕt bÞ t­¬ng øng c¸c c«ng tr×nh th× chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n (GTB) b»ng tæng chi phÝ thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n.
        Chi phÝ thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p lËp dù to¸n

 

- Tr­êng hîp2: dù ¸n cã th«ng tin vÒ gi¸ chµo hµng ®ång bé vÒ thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ cña nhµ s¶n xuÊt hoÆc ®¬n vÞ cung øng thiÕt bÞ th× chi phÝ thiÕt bÞ (GTB) cña dù ¸n cã thÓ ®­îc lÊy trùc tiÕp tõ c¸c b¸o gi¸ hoÆc gi¸ chµo hµng thiÕt bÞ ®ång bé nµy.
- Tr­êng hîp 3: dù ¸n chØ cã th«ng tin, d÷ liÖu chung vÒ c«ng suÊt, ®Æc tÝnh kü thuËt cña d©y chuyÒn c«ng nghÖ, thiÕt bÞ th× chi phÝ thiÕt bÞ cã thÓ ®­îc x¸c ®Þnh theo chØ tiªu suÊt chi phÝ thiÕt bÞ tÝnh cho mét ®¬n vÞ n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc n¨ng lùc phôc vô cña c«ng tr×nh, vµ ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (1.16) cña chuyªn ®Ò nµy.

 

B­íc 3:  X¸c ®Þnh chi phÝ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng vµ t¸i ®Þnh c­

 

      GGPMB = GBT + GT§C + GTCBT + GSD§ + GHTKT    (1.4)
- GBT: Chi phÝ båi th­êng nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, c©y trång trªn ®Êt,... 
                          n                   
          GBT  =     ∑ QBTj  x ZBTj  +  GHTDC                        (1.5)
             j =1                  
+ QBTj: Khèi l­îng båi th­êng nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, c©y trång trªn ®Êt...
+ ZBTj: §¬n gi¸ båi th­êng nhµ cöa, vËt kiÕn tróc, c©y trång trªn ®Êt... phï hîp víi h×nh thøc båi th­êng nhÊt ®Þnh.
+ j = 1 -:- n víi n lµ c¸c lo¹i ®èi t­îng ®­îc båi th­êng
+ GHTDC: Chi phÝ hç trî di chuyÓn, nÕu cã
- GT§C: Chi phÝ thùc hiÖn t¸i ®Þnh c­ cã liªn quan ®Õn BTGPMB cña dù ¸n, ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p lËp chi phÝ XDCT; 
- GTCBT: Chi phÝ tæ chøc båi th­êng GPMB ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p lËp dù to¸n c¨n cø vµo c¬ cÊu tæ chøc cña héi ®ång BTGPMB vµ c¸c c«ng viÖc tæ chøc BTGPMB; 
- GSD§: Chi phÝ sö dông ®Êt trong thêi gian x©y dùng
                      GSD§  =      F§  x ZSD§ x  TXD (1.6)
+ F§: DiÖn tÝch khu ®Êt cña dù ¸n 
+ ZSD§: Gi¸ thuª ®Êt tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt cña dù ¸n
+ TXD: Thêi gian x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cña dù ¸n
- GHTKT: Chi phÝ chi tr¶ cho phÇn h¹ tÇng kü thuËt ®· ®Çu t­, x¸c ®Þnh theo quy m« diÖn tÝch khu ®Êt cña DA vµ møc chi phÝ tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt cña DA ®­îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.
B­íc 4:
 X¸c ®Þnh chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t­ vÊn  §TXD vµ c¸c chi phÝ kh¸c cña dù ¸n
C¸c chi phÝ GQLDA, GTV vµ GK ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lËp dù to¸n hoÆc tÝnh theo ®Þnh møc tû lÖ phÇn tr¨m (%).
- Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n (GQLDA)
   GQLDA  =  PDA  x (GXDtt + GTBtt) (1.7)
+ PDA: ®Þnh møc tû lÖ (%) ®èi víi chi phÝ qu¶n lý DA
+ GXDtt: chi phÝ x©y dùng tr­íc thuÕ.
+ GTBtt: chi phÝ thiÕt bÞ tr­íc thuÕ.
- Chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng (GTV)
    n                                           m
  GTV  =  å Ci  x(1 + TiGTGT-TV) + å Dj x(1 + TjGTGT-TV)    (1.8)
             i =1                                        j =1
+ Ci: chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ XD thø i tÝnh theo ®Þnh møc tû lÖ ( i=1 -:- n).
+ Dj: chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ XD thø j tÝnh b»ng lËp dù to¸n (j=1-:- m).
+ TiGTGT-TV: møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi kho¶n môc chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ XD thø i tÝnh theo ®Þnh møc tû lÖ.
+ TjGTGT-TV: møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi kho¶n môc chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ XD thø j tÝnh b»ng lËp dù to¸n.
- Chi phÝ kh¸c (GK)
   n                                       m
   GK = å Ci x(1+ TiGTGT-K) + å Dj x(1+ TjGTGT-K)      (1.9)
           i =1                                     j =1
+ Ci: chi phÝ kh¸c thø i tÝnh theo ®Þnh møc tû lÖ (i =1 -:- n).
+ Dj: chi phÝ kh¸c thø j tÝnh b»ng lËp dù to¸n (j =1-:-m).
+ TiGTGT-K: møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi kho¶n môc chi phÝ kh¸c thø i tÝnh theo ®Þnh møc tû lÖ.
+ TjGTGT-K: møc thuÕ suÊt thuÕ GTGT theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ®èi víi kho¶n môc chi phÝ kh¸c thø j tÝnh b»ng lËp dù to¸n.
B­íc 5:
 X¸c ®Þnh chi phÝ dù phßng cña dù ¸n
- Tr­êng hîp dù ¸n cã thêi gian thùc hiÖn ®Õn 2 n¨m: chi phÝ dù phßng cña dù ¸n (GDP ) ®­îc tÝnh b»ng 10% trªn tæng chi phÝ x©y dùng, chi phÝ thiÕt bÞ vµ chi phÝ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c­, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng, vµ chi phÝ kh¸c.
    Chi phÝ dù phßng ®­îc tÝnh theo c«ng thøc:
  GDP = (GXD+ GTB+ GGPMB+ GQLDA+ GTV+ GK) x10%   (1.10)
- Tr­êng hîp dù ¸n cã thêi gian thùc hiÖn trªn 2 n¨m, chi phÝ dù phßng ®­îc x¸c ®Þnh b»ng 2 yÕu tè: yÕu tè khèi l­îng c«ng viÖc ph¸t sinh vµ yÕu tè tr­ît gi¸, theo c«ng thøc:
GDP   =  GDP1 + GDP2                                  (1.11)
+ GDP1: Chi phÝ dù phßng cho KL c«ng viÖc ph¸t sinh:
  GDP1 = (GXD+ GTB+ GGPMB+ GQLDA+ GT + GK) x 5%   (1.12)
+ GDP2: Chi phÝ dù phßng do yÕu tè tr­ît gi¸:
          GDP2  =  (V’ - Lvay) x (IXDbq  ± IXD)                      (1.13)
- V’: Tæng møc ®Çu t­ ch­a cã dù phßng.
- Lvay: L·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n
- IXDbq: ChØ sè gi¸ x©y dùng b×nh qu©n. 
  ChØ sè gi¸ x©y dùng b×nh qu©n ®­îc lÊy b»ng chØ sè gi¸ x©y dùng CT cña nhãm CT cã chi phÝ chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng møc ®Çu t­.
    ChØ sè gi¸ x©y dùng CT cña nhãm CT nµy ®­îc tÝnh trªn c¬ së b×nh qu©n c¸c chØ sè gi¸ x©y dùng CT cña kh«ng Ýt h¬n 3 n¨m gÇn nhÊt so víi thêi ®iÓm tÝnh to¸n.
+ ∆ IXD : Møc dù b¸o biÕn ®éng gi¸ kh¸c so víi chØ sè gi¸ x©y dùng b×nh qu©n ®· tÝnh.
   Tr­êng hîp ®èi víi CT thiÕt kÕ mét b­íc th× tæng møc ®Çu t­ XDCT ®­îc x¸c ®Þnh theo ph­¬ng ph¸p tÝnh dù to¸n XDCT ®­îc tr×nh bµy ë chuyªn ®Ò 6 vµ bæ sung c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan ch­a tÝnh trong dù to¸n.
+ GDP2: chi phÝ dù phßng cho yÕu tè tr­ît gi¸ ®­îc tÝnh theo chØ sè gi¸ x©y dùng cña tõng lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng, khu vùc vµ ®é dµi thêi gian x©y dùng.
     HoÆc tæng c¸c chi phÝ nµy (kh«ng bao gåm l·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n vµ vèn l­u ®éng ban ®Çu) cã thÓ ®­îc ­íc tÝnh tõ 10¸15% cña tæng chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n. 
   Vèn l­u ®éng ban ®Çu (VLD) (®èi víi c¸c dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh) vµ l·i vay trong thêi gian thùc hiÖn dù ¸n (LVay) (®èi víi dù ¸n cã sö dông vèn vay) th× tïy theo ®iÒu kiÖn cô thÓ, tiÕn ®é thùc hiÖn vµ kÕ ho¹ch ph©n bæ vèn cña tõng dù ¸n ®Ó x¸c ®Þnh.
5.2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh theo diÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt hoÆc n¨ng lùc khai th¸c cña dù ¸n
a) C¨n cø x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­:
- DiÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt hoÆc n¨ng lùc khai th¸c cña dù ¸n;
- SuÊt chi phÝ x©y dùng (SXD) vµ suÊt chi phÝ thiÕt bÞ (STB) hoÆc gi¸ x©y dùng tæng hîp theo bé phËn kÕt cÊu, theo diÖn tÝch, c«ng n¨ng  sö dông (sau ®©y gäi lµ gi¸ x©y dùng tæng hîp), hoÆc suÊt vèn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh t­¬ng øng t¹i thêi ®iÓm lËp dù ¸n;
- C¸c ®iÒu chØnh, bæ sung nh÷ng chi phÝ ch­a tÝnh trong gÝa x©y dùng tæng hîp vµ suÊt vèn ®Çu t­ ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­;
 
b/ Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­
 
B­íc 1: X¸c ®Þnh chi phÝ x©y dùng cña dù ¸n
-Chi phÝ XD cña DA (GXD) b»ng tæng chi phÝ XD cña c¸c CT, h¹ng môc CT x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (1.2).
- Chi phÝ XD cña CT, h¹ng môc CT (GXDCT) :
          GXDCT  =    SXD  x N  +  GCT-SXD        (1.14)
+ SXD: SuÊt chi phÝ XD tÝnh cho mét ®¬n vÞ n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc n¨ng lùc phôc vô/ hoÆc ®¬n gi¸ XD tæng hîp tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cña CT, h¹ng môc CT  thuéc dù ¸n.
+ N: DiÖn tÝch hoÆc c«ng suÊt sö dông cña CT, h¹ng môc CT  thuéc DA.
+ GCT-SXD: C¸c chi phÝ ch­a ®­îc tÝnh trong suÊt chi phÝ XD hoÆc ch­a tÝnh trong ®¬n gi¸ XD tæng hîp tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cña CT, h¹ng môc CT  thuéc dù ¸n.
B­íc 2: X¸c ®Þnh chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n
- Chi phÝ thiÕt bÞ cña dù ¸n (GTB) b»ng tæng chi phÝ thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh (GTBCT ) thuéc dù ¸n.
                                      n                   
GTB  =     ∑ GTBCT i (1.15)
                  i=1                  
+ i = 1 ®Õn n, víi n lµ sè c«ng tr×nh cña dù ¸n;
+ GTBCT: Chi phÝ thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh
GTBCT = STB  x N + GCT-STB (1.16)
+ STB:  SuÊt chi phÝ thiÕt bÞ tÝnh cho mét ®¬n vÞ n¨ng lùc s¶n xuÊt hoÆc n¨ng lùc phôc vô hoÆc tÝnh cho mét ®¬n vÞ diÖn tÝch cña c«ng tr×nh thuéc dù ¸n.
+ GCT-STB: C¸c chi phÝ ch­a ®­îc tÝnh trong suÊt chi phÝ thiÕt bÞ cña c«ng tr×nh  thuéc dù ¸n.
 B­íc 3. X¸c ®Þnh c¸c chi phÝ cßn l¹i
          C¸c chi phÝ cßn l¹i gåm chi phÝ båi th­êng gi¶i phãng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c­, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng, c¸c chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng tù nh­ h­íng dÉn t¹i môc 2.1 cña chuyªn ®Ò nµy.
5.3. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh TM§T theo sè liÖu cña c¸c CTXD cã chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t­¬ng tù ®· thùc hiÖn
- Ph¶i tÝnh quy ®æi c¸c sè liÖu cña dù ¸n t­¬ng tù vÒ thêi ®iÓm lËp dù ¸n vµ ®iÒu chØnh c¸c kho¶n môc chi phÝ ch­a x¸c ®Þnh trong TM§T; C¸c c«ng tr×nh XD cã chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t­¬ng tù lµ nh÷ng c«ng tr×nh XD cã cïng lo¹i, cÊp c«ng tr×nh, qui m«, c«ng suÊt cña d©y chuyÒn thiÕt bÞ, c«ng nghÖ (®èi víi c«ng tr×nh SX) t­¬ng tù nhau. 
- Tuú theo tÝnh chÊt, ®Æc thï cña c¸c c«ng tr×nh XD cã chØ tiªu kinh tÕ- kü thuËt t­¬ng tù ®· thùc hiÖn vµ møc ®é nguån th«ng tin, sè liÖu cña c«ng tr×nh  cã thÓ sö dông mét trong c¸c c¸ch sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh  tæng møc ®Çu t­ cu¶ dù ¸n.
Tr­êng hîp1:  Cã ®Çy ®ñ th«ng tin, sè liÖu vÒ chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng cã chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t­¬ng tù ®· thùc hiÖn
            n            
 V =  ∑ GCTTTi x Ht x HKV ±  ∑ GCT-CTTTi         (1.17)
        i=1                                   i=1                   
+ GCTTTi: Chi phÝ ®Çu t­ XDCT, h¹ng môc c«ng tr×nh t­¬ng tù ®· thùc hiÖn thø i cña dù ¸n (i=1 - n).
+ Ht: HÖ sè qui ®æi vÒ thêi ®iÓm lËp dù ¸n.
+ HKv: HÖ sè qui ®æi vÒ ®Þa ®iÓm x©y dùng dù ¸n.
+ GCT-CTTTi:  Nh÷ng chi phÝ ch­a tÝnh hoÆc ®· tÝnh trong chi phÝ ®Çu t­ XDCT, h¹ng môc c«ng tr×nh t­¬ng tù ®· thùc hiÖn thø i.
Tr­êng hîp 2: víi nguån sè liÖu vÒ chi phÝ ®Çu t­ x©y dùng cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng cã chØ tiªu kinh tÕ - kü thuËt t­¬ng tù ®· thùc hiÖn chØ cã thÓ x¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ thiÕt bÞ cña c¸c c«ng tr×nh  vµ qui ®æi c¸c chi phÝ nµy vÒ thêi ®iÓm lËp dù ¸n.
Trªn c¬ së chi phÝ x©y dùng vµ thiÕt bÞ cña dù ¸n ®· x¸c ®Þnh ®­îc, c¸c chi phÝ båi th­êng gi¶i phßng mÆt b»ng, t¸i ®Þnh c­, chi phÝ qu¶n lý dù ¸n, chi phÝ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng, c¸c chi phÝ kh¸c vµ chi phÝ dù phßng ®­îc x¸c ®Þnh t­¬ng tù nh­ môc 2.1 cña chuyªn ®Ò nµy.
  5.4. Ph­¬ng ph¸p kÕt hîp ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­

§èi víi c¸c dù ¸n cã nhiÒu c«ng tr×nh, tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n vµ nguån sè liÖu cã ®­îc cã thÓ vËn dông kÕt hîp c¸c ph­¬ng ph¸p nªu trªn ®Ó x¸c ®Þnh tæng møc ®Çu t­ cña dù ¸n ®Çu t­  x©y dùng c«ng tr×nh.
 
6. Nguyªn t¾c vµ ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh
6.1 Nguyªn t¾c tÝnh tn chung
a/ Các chỉ số giá xây dựng được tính bình quân cho từng nhóm công trình hoặc công trình, theo khu vực và dựa trên các căn cứ nªu ë môc 6.2
b/ Đối với chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có) thì tùy theo điều kiện cụ thể của dự án để xem xét và tính toán, trường hợp chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 1% trong tổng chi phí công trình thì có thể không xét tới hoặc hệ số biến động của chi phí này được coi bằng 1.
c/ Chỉ số giá phần chi phí khác xem xét sự biến động của các khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác (gọi tắt là chi phí khác) của dự án như: chi phí lập dự án đầu tư, chi phí khảo sát, chi phí thiết kế, chi phí quản lý dự án,...  Đối với các khoản mục chi phí chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 1,5% trong tổng chi phí khác của dự án thì có thể không xét tới hoặc hệ số biến động của chi phí này được coi bằng 1.
d/ Số lượng công trình đại diện cần lựa chọn để tính toán các chỉ số giá xây dựng cho mỗi loại công trình tối thiểu là 2 công trình. Trường hợp đối với loại công trình xây dựng mà chỉ có một (01) công trình duy nhất thì sử dụng công trình đó làm công trình đại diện để tính toán.
e/ Cơ cấu chi phí để xác định các chỉ số giá xây dựng lấy theo cơ cấu dự toán chi phí phù hợp với các quy định quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng công trình. Các cơ cấu chi phí này được tổng hợp từ các số liệu thống kê, sử dụng cố định để xác định chỉ số giá xây dựng trong khoảng thời gian 5 năm.
g/ Đơn vị tính chỉ số giá xây dựng là phần trăm (%).
6.2 C¸c c¨n cø x¸c ®Þnh chØ sè gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh
1.Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt nam;
2.Phân loại, cấp công trình theo qui định hiện hành.
3.Các chế độ chính sách, quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, sử dụng lao động, vật tư, xe máy thi công và các chi phí khác liên quan tại các thời điểm tính toán;
4.Mặt bằng giá tại các thời điểm tính toán.
5.Các số liệu thống kê cơ cấu dự toán chi phí phù hợp với các quy định quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng công trình.
6.Số lượng công trình đại diện cần lựa chọn để tính toán (là các công trình xây dựng mới, có tính năng phục vụ phù hợp với phân loại công trình, được xây dựng theo quy trình công nghệ thi công phổ biến, sử dụng các loại vật liệu xây dựng thông dụng)
6.3. Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng công trình
- Ph­¬ng ph¸p dùa trªn c¸c yÕu tè ®Çu vµo;
- Phương pháp so sánh;
- Phương pháp chuyên gia;
- Phương pháp kết hợp sử dụng số liệu theo công bố của các cơ quan khác có chức năng …

ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

1.    Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu cơ bản  (800k)

2.    Bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu nâng cao (1300k)

3.   Khóa nghiệp vụ Đấu thầu qua mạng  ( 1200k)

4.   Khóa Quản lý lao động, tiền lương và BHXH  ( 900k)

5.   Khóa Nghiệp vụ Hành chính văn phòng, Văn thư và Lưu trữ (1200k)

6.   Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình  ( 1300k)

7.   Bồi dưỡng nghiệp vụ đánh giá dự án đầu tư  ( 900k)

8.   Giám đốc tư vấn quản lý dự án ( 1300k)

9.   Chỉ huy trưởng công trường xây dựng  (1000k)

10. Giám sát thi công xây dựng công trình  (1700k

11-  Chứng chỉ hành nghề kỹ sư Định giá hạng 2 (1500k)

12. Nghiệm thu hoàn công và thanh quyết toán (900k)

13. Đo bóc khối lượng và lập dự toán (1400k)

14. Trắc đạc trong xây dựng (1400k)

15. Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, vật liệu xây dựng (800k)

16. Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng   (600k)

17. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng  (1300k)

18. Khóa chứng nhận An toàn lao động lao động (900k)

19. -  Môi giới bất động sản (10 buổi tối)  (1300k)

      -  Định giá bất động sản (18 buổi tối) (1500k)

     - Quản lý và điều hành sàn giao dịch (10 buổi tối)  (1300k)

20-Tư vấn thủ tục cấp chứng chỉ Hành nghề hoạt động xây dựng, Kỹ sư Định Giá;  Hành nghề về tư vấn giám sát, thiết kế, hoạt động xây dựng

21- Đào tạo cấp chứng chỉ, chứng nhận nâng bậc thợ năm 2014 với các ngành nghề gồm 4 nhóm:

1.     Cơ khí, tiện, hàn, gò

2.     Sửa chữa ô tô, máy nổ, xe gắn máy, làm đồng, sơn

3.     Điện công nghiệp, điện dân dụng, điện tử.

4.     Sửa chữa, vận hành, bảo trì máy lạnh

5.     Kỹ thuật xây dựng.

6. Thợ coffa

7. Thợ Nghề kỹ Thuật xây dựng

8. Thợ vận hành máy đóng cọc

9- Thợ mộc xây dựng và trang trí nội thất

10- Thợ cấp thoát nước

11- Thợ cốt thép-hàn

12- Thợ hàn

13- Thợ nề hoàn thiện

14- Thợ vận hành cần trục

15- Thợ điện dân dụng

16 Thợ điện công nghiệp

 
 

 


       Các Tin khác
  + QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, (06/06/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (11/03/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (14/02/2014)
  + Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng (13/07/2013)
  + BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (11/07/2013)
  + Lập dự án đầu tư (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/