Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 7
Tổng: 5154823

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

 

 

 

 

Muc I

 

 

 

LuËt
 

 

 

söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña c¸c LuËt
 

 

 

liªn quan ®Õn §TXdCB
 

 

 

Sè 38/2009/QH12
 

 

 

(cã hiÖu lùc: 1/8/2009)
 

 

 

Söa ®æi, bæ sung LuËt X©y dùng:

1. §7: N¨ng lùc ho¹t ®éng XD, n¨ng lùc hµnh nghÒ XD
 

 

 

2. §40: §iÒu chØnh DA §TXDCT cã sö dông tõ 30% vèn NN trë lªn
3. §40a: Gi¸m s¸t, ®¸nh gi¸ DA §TXDCT
4. §43: Qu¶n lý chi phÝ §TXDCT
5. §54: C¸c b­íc thiÕt kÕ XD
6. §55: Thi tuyÓn, tuyÓn chän TK kiÕn tróc CTXD
7. §59: ThÈm ®Þnh, phª duyÖt TK XDCT
-

 

 

 

Muc II
 

 

 

 

 

 

Nghị định cña ChÝnh phñ
 

 

 

sè 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009
 

 

 

 vÒ Qu¶n lý dù ¸n
 

 

 

®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh
 

 

 

 

 

 

Nghị định cña ChÝnh phñ
 

 

 

sè 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009
 

 

 

söa ®æi, bæ sung N§12/CP

 

 

 

 

 

 

NghÞ ®Þnh 12/CP:
Hiệu lực thi hành NĐ12/CP: 1/4/2009
-NĐ12/CP: Thay thế
+ NĐ 16/CP, NĐ112/CP
+ Cac QD trước đay của CP, Bộ, Ngành trai víi NĐ12/CP
 

 

 

-TT 03/2009/TT-BXD Quy ®Þnh chi tiÕt 1 sè néi dung cña ND12/CP ( HiÖu lùc: 11/5/2009)
 

 

 

 

 

 

KÕt cÊu N§12/CP:
 

 

 

5 Chương , 58 điều, 4 Phụ lục
 

 

 

Chương 1: Những quy định chung (4 Điều)
 

 

 

Chương 2: Lập, thẩm định, phê duyệt DA ĐT XDCT (11 Đ)
 

 

 

Chương 3: Thực hiện DA ĐT XDCT (20 Điều)
 

 

 

Mục 1: Thiết kế XDCT
 

 

 

Mục 2: Giấy phép xây dựng
 

 

 

Mục 3 : Quản lý thi công XDCT
 

 

 

Mục 4: Các hình thức QLDA ĐTXDCT
 

 

 

Chương 4: ĐKNL TC, cá nhân trong hoạt động XD (21 Đ)
 

 

 

Chương 5: Điều khoản thi hành (2 Điều)
 

 

 

 

 

 

NghÞ ®Þnh 83/CP:
 

 

 

 

 

 

2 §iÒu:
 

 

 

§iÒu 1 (9 kho¶n),
 

 

 

§iÒu 2: HiÖu lùc thi hµnh (1/12/2009)
 

 

 

-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng

 

 

- Theo quy m« vµ tÝnh chÊt: cac loại DA

 

 

+ DA quan träng quèc gia (NQ66/2006/QH11 cña QH ngµy 29/6/2006)

 

 

+ DA nhãm A, B, C
 

 

 

 

 

 

Quy ®Þnh Tæng møc ®Çu t­ cña DA nhãm B  cña kho¶n 4 vÒ DA y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc,... lµ tõ 30-500 tû (N§ 112/CP: 15-500 tû)
 

 

 

Quy ®Þnh Tæng møc ®Çu t­ cña DA nhãm C  cña kho¶n 4 vÒ DA y tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc,... lµ < 30 tû ( N§ 112/CP: <15 tû)
 

 

 

Riªng DA an ninh,  quèc phßng co t/c b¶o mËt QG, cã ý nghÜa CT-XH quan träng; DA sx chÊt ®éc h¹i, chÊt næ; h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp (kh«ng kÓ møc vèn): nhãm A
 

 

 

 

 

 

- Theo nguån vèn ®Çu t­
 

 

 

 

 

 

-
 

 

 

-
 

 

 

..

Quản lý nhà nước đối với
  dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng

 

 

 

Theo nguån vèn ®Çu t­
 

 

 

- DA sử dụng vốn NSNN: NN QL toàn bộ quá trình ĐTXD. Ng­êi Q§ §T ph¶i bè trÝ ®ñ vèn nh­ng kh«ng qu¸ 3 n¨m ®/v DA nhãm C, kh«ng qu¸ 5 n¨m ®/v DA nhãm B
 

 

 

-DA sử dụng vốn tín dụng do NN bảo lãnh, vốn tín dụng ĐTPT của NN, vốn ĐTPT của DNNN: NNQL vê chủ trương, quy mô đầu tư
 

 

 

-DA sử dụng vốn khác: chủ đầu tư tự quyết định

Ng­êi quyÕt ®Þnh ®Çu t­

 

 

 

1. DA sö dông vèn NSNN:
-DA quan träng QG /DAquan träng kh¸c: TTCP
-DA nhãm A, B, C: thñ tr­ëng cÊp Bé. §­îc ñy quyÒn/ph©n cÊp: DA nhãm B, C
-DA sö dông NS§F: 
+CT UBND c¸c cÊp (sau khi th«ng qua H§ND cïng cÊp)
+ CT UBND cÊp tØnh /huyÖn: Ph©n cÊp/ñy quyÒn cho c¬ quan cÊp d­íi trùc tiÕp ®/v DA nhãm B, C
+ CT UBND cÊp tØnh: quy ®Þnh ®/v DA sö dông vèn hç trî tõ NS cÊp trªn
2. DA còn lại: người quyết định đầu tư = chñ ®Çu t­

Chñ ®Çu t­

 

 

 

Chñ ®Çu t­: Ng­êi së h÷u vèn hoÆc ®­îc giao QLvµ sö dông vèn
 

 

 

1.§èi víi DA sö dông vèn NSNN:
 

 

 

C§T do ng­êi Q§ §T quyÕt ®Þnh tr­íc khi lËp DA phï hîp LuËt NSNN
 

 

 

- §èi víi dù ¸n do TTCP quyÕt ®Þnh ®Çu t­, C§T lµ
 

 

 

+ C¬ quan cÊp Bé: Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP, c¬ quan kh¸c ë TW
 

 

 

+ UBND cÊp tØnh: UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW
 

 

 

+ Doanh nghiÖp NN
 

 

 

- §/v DA do BT, Thñ tr­ëng CQ cÊp bé, Chñ tÞch UBND  quyÕt ®Þnh ®Çu t­: 
 

 

 

+ §¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh lµ CĐT.
 

 

 

+ Khi ®/vÞ qu¶n lý, sö dông kh«ng ®ñ §K: chän §¬n vÞ cã ®ñ §K vÒ tæ chøc,nh©n lùc, thêi gian vµ c¸c §K kh¸c vµ ph¶i cã sù tham gia cña §V qu¶n lý, sö dông CT . Khi ng­êi Q§§T ch­a x/® ®­îc §V qu¶n lý, sö dông CT th× trong qu¸ tr×nh triÓn khai DA ph¶i x/® ®Ó cïng C§T tham gia nghiÖm thu vµ tiÕp nhËn bµn giao c«ng tr×nh
 

 

 

+ NÕu kh«ng XĐ được CĐT:ngừoi QĐ ĐT uỷ th¸c th«ng qua H§ hoÆc đồng thời là CĐT hoÆc C§T lµ BQLDA Khi BQLdo ng­êi Q§ §T thµnh lËp  
 

 

 

 

Chñ ®Çu t­

 

 

 

2. §èi víi dù ¸n sö dông vèn tÝn dông: Chñ §T lµ ng­êi vay vèn
3. §èi víi dù ¸n sö dông vèn kh¸c:
 

 

 

 Chñ §T lµ ng­êi së h÷u vèn hoặc là người đại diện theo QĐ của PL

 

 

 

- §èi víi DA kh«ng cã trong quy ho¹ch ngµnh, tr­íc khi lËp DA:
 

 

 

+ C§T b¸o c¸o Bé QLngµnh hoÆc §F theo ph©n cÊp chÊp thuËn bæ sung , hoÆc
 

 

 

+ Bé QL  hoÆc §F b¸o c¸o TTCP chÊp thuËn bæ sung
 

 

 

-§èi víi DA kh«ng cã trong quy ho¹ch XD, tr­íc khi lËp DA,  C§T b/c ®Ó ®­îc  chÊp thuËn b»ng vb vÒ vÞ trÝ, quy m« XD
 

 

 

+ DA nhãm A: UBND cÊp tØnh,
 

 

 

+ DA nhãm B, C: CQ cã thÈm quyÒn phª duyÖt QH
 

 

 

- Thêi gian chÊp thuËn : tèi ®a 15 gnµy lµm viÖc

Thi tuyÓn, tuyÓn chän
 thiÕt kÕ kiÕn tróc CTXD

 

 

 

-Thi tuyÓn TK k/tróc ®­îc tæ chøc tr­íc khi lËpDA 
 

 

 

-B¾t buéc ®èi víi c«ng tr×nh c«ng céng cã quy m« lín, c«ng tr×nh cã kiÕn tróc ®Æc thï
 

 

 

-Tr­êng hîp b¾t buéc :  Ng­êi Q§ §T quyÕt ®Þnh  viÖc thi tuyÓn / tuyÓn chän
 

 

 

- C¸c tr­êng hîp kh¸c: C§T quyÕt ®Þnh
 

 

 

- Ph/¸n TK k/tróc ®­îc chän lµ c¨n cø ®Ó lËp TKCS
 

 

 

- T¸c gi¶ ph/ ¸n TKkiÕn tróc tróng tuyÓn ®­îc b¶o hé quyÒn t¸c gi¶, ®­îc lùa chän trùc tiÕp ®µm ph¸n ký kÕt H§ ®Ó lËp dù ¸n vµ  thiÕt kÕ 
 

 

 

- TT  cña Bé XD sè 23/BXD ngµy 16/7/2009
 

 

 

Các trường hợp lập báo cáo đầu tư, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật

DA quan träng quèc gia (NQ66/2006/QH11 cña QH): ph¶i lËp b¸o c¸o ®Çu t­ tr­íc khi lËp dù ¸n
CTXD míi, c¶i t¹o, söa ch÷a, n©ng cÊp cã tæng møc ®Çu t­< 15tû (kh«ng bao gåm tiÒn sö dông ®Êt); c«ng tr×nh XD cho môc ®Ých t«n gi¸o: LËp b¸o c¸o kinh tÕ kü/thuËt  .
C¸c CTXD kh¸c: lËp DA
Nhµ ë riªng lÎ: lËp hå s¬ xin cÊp phÐp XD.

 

 

 

 

Néi dung B¸o c¸o ®Çu t­
(B/c nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi)

Ng­êi lËp vµ tr×nh báo cáo đầu tư: C§T.
QuyÕt ®Þnh chñ tr­¬ng §T:  Quèc héi
 

 

 

Nội dung: (Đ5 ND 12/CP)
Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t­, thuËn lîi, khã kh¨n, ChÕ ®é khai th¸c vµ sö dông tµi nguyªn
Dù kiÕn quy m« §T: c«ng suÊt, diÖn tÝch XD, c¸c h¹ng môc, dù kiÕn ®Þa ®iÓm XD, nhu cÇu sö dông ®Êt
H×nh thøc §T, X¸c ®Þnh s¬ bé vÒ TM§T, Ph­¬ng ¸n huy ®éng vèn, X¸c ®Þnh s¬ bé hiÖu qu¶ §T, thêi gian  
Ph/tÝch lùa chän s¬ bé c/nghÖ, kü/th, §Kcung cÊp nguyªn vËt liÖu, PA GPMB, MT sinh th¸i, ANQP

Néi dung Dù ¸n  §TXDCT
(B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi)

Ng­êi lËp vµ tr×nh DA: C§T
Néi dung DA: phÇn thuyÕt minh vµ phÇn thiÕt kÕ c¬ së
N«i dung phÇn thuyÕt minh cña DA: (Đ7 ND12/CP)
-Sù cÇn thiÕt vµ môc tiªu ®Çu t­,...
-M« t¶ quy m«, diÖn tÝch, c«ng nghÖ
-C¸c gi¶i ph¸p thùc hin: ph/ án chung GPMB, t¸i ®Þnh c­, ph­¬ng ¸n hç trî XD HTKT, nÕu cã, TK kiÕn tróc, lao ®éng, ph©n ®o¹n, tiÕn ®é, h×nh thøc QLDA
-§¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr­êng, PCCC, ANQP
-TM§T, hiÖu qu¶ KT/XH
 

 

 

 

 

 

 

Néi dung thiÕt kÕ c¬ së : (Đ8 ND/12CP) TK được lập trong GĐ lập DA
 

 

 

- PhÇn thuyÕt minh
 

 

 

+ §Þa ®iÓm XD, tæng mÆt b»ng, ph­¬ng ¸n tuyÕn, kÕt nèi c¸c h¹ng môc vµ víi HTKT bªn ngoµi
 

 

 

+ Ph­¬ng ¸n c«ng nghÖ
 

 

 

+ ph­¬ng ¸n kiÕn tróc
 

 

 

+ Ph­¬ng ¸n kÕt cÊu chÝnh,
 

 

 

+ Ph­¬ng ¸n BVMT, PCCC
 

 

 

+ Danh môc quy chuÈn, tiªu chuÈn chñ yÕu ®­îc ¸p dông
 

 

 

- PhÇn b¶n vÏ gåm c¸c b¶n vÏ vÒ
 

 

 

+Tæng mÆt b»ng hoÆc b×nh ®å ph­¬ng ¸n tuyÕn,
 

 

 

+ B¶n vÏ ph­¬ng ¸n kiÕn tróc,
 

 

 

+ S¬ ®å c«ng nghÖ, b¶n vÏ d©y chuyÒn c«ng nghÖ
 

 

 

+ KÕt cÊu chÝnh, hÖ thèng KTKT chñ yÕu, kÕt nèi HTKT khu vùc

 

 

 

 

ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh Dù ¸n(Đ10ND12/CP)

 

 

 

 Ng­êi Q§§T tæ chøc thÈm ®Þnh tr­íc khi phª duyÖt DA hoặc thuª t­ vÊn thÈm tra
 

 

 

 

 

 

 C¬ quan ®Çu mèi thÈm ®Þnh: trùc thuéc Ng­êi Q§§T
 

 

 

 TTCP thµnh lËp H§T§ c¸c DA do TTCP  Q§§T/khi cÇn
 

 

 

 DA sö dông vèn NSNN:
 

 

 

+ C¬ quan cÊp Bé: ®Çu mèi lµ ®¬n vÞ chuyªn m«n trùc thuéc)
 

 

 

+UBND cÊp tØnh:  ®Çu mèi lµ Së KH§T
 

 

 

+ UBND cÊp huyÖn, cÊp x·: ®Çu mèi lµ CQ QL KHNS)
 

 

 

C¬ quan ®Çu mèi thÈm ®Þnh: göi hS lÊy ý kiÕn(Qlý ngµnh, qlý NN vÒ XD, CQ liên quan kh¸c
 

 

 

Thêi gian cã ý kiÕn cña c¸c c¬ quan: t­¬ng øng  víi c¸c lo¹i DA:  45 - 20 - 15 – 10 ngµy l/v
 

 

 

 

 

 

LÊy ý kiÕn vÒ TKCS:
 

 

 

- DA trong đô thÞ do CQNN phª duyÖt: ph¶i lÊy ý kiÕn vÒ TKCS
 

 

 

 + C¬ quan qu¶n lý NN cã tr¸ch nhiÖm tham gia ý kiÕn vÒ  thiÕt kÕ c¬ së:
 

 

 

        > DA qu/träng QG/nhãm A: Bé QL XD chuyªn ngµnh (CT, NN, GT, XD)
 

 

 

       > DA nhãm B, C: Së qu¶n lý XDchuyªn ngµnh (CT, NN, GT, XD)
 

 

 

       > DA nhãm B, C do c¸c Bé CT, NN, GT, XD Q§ §T: nªu thuéc chuyªn ngµnh qu¶n lý: tù xem xÐt TKCS
 

 

 

       >DA cña tËp ®oµn KTNN:  thuéc chuyªn ngµnh qu¶n lý: tù xem xÐt TKCS
 

 

 

+C¬ quan tham gia ý kiÕn vÒ TKCS: ®­îc h­ëng 25% phÝ thÈm ®Þnh DA (Bé TC h­íng dÉn)
 

 

 

 

 

 

- DA kh¸c: ng­êi Q§ §T quyÕt ®Þnh việc lấy ý kiÕn vÒ TKCS khi thÊy cÇn thiÕt
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Néi dung thÈm ®Þnh Dù ¸n

 

 

 

Néi dung thÈnm ®Þnh DA:
-  §¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶:Sù cÇn thiÕt ph¶i §T, yÕu tè ®Çu vµo, quy m«, c«ng suÊt, c«ng nghÖ, thêi gian, tiÕn ®é, tµi chÝnh, hiÖu qu¶

 

 

-§¶m b¶o tÝnh kh¶ thi: Sù phï hîp víi quy ho¹ch, yªu cÇu sö dông ®Êt, tµi nguyªn, mÆt b»ng, vèn vµ kh¶ n¨ng hoµn tr¶; phßng chèng ch¸y næ, m«i tr­êng, QP, an ninh vµ Q§ kh¸c liªn quan
 

 

 

-Xem xÐt thiÕt kÕ c¬ së:
 

 

 

+ Phï hîp víi QH chi tiÕt XD hoÆc tæng MB ®­îc duyÖt, víi ph­¬ng ¸n tuyÕn, víi vÞ trÝ/quy m«
 

 

 

+ kÕt nèi víi HTKT cña khu vùc
 

 

 

+ C«ng nghÖ
 

 

 

+ Quy chuÈn tiªu chuÉn XD, M«i trõ¬ng, phßng chèng ch¸y næ
 

 

 

+ §iÒu kiÖn n¨ng lùc cña tæ chøc/c¸ nh©n lËp TKCS
 

 

 

- Thêi gian:  A*: 90 ngµy (TKCS: 45); A: 40 ngµy (TKCS: 20); B:30 ngµy (TKCS: 15); C: 20 ngµy lµm viÖc (TKCS: 10).

 

 

 

 

 

 


b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt

 

 

 

1.Néi dung ((khoản 4 Đ35 Luật Xây dựng)
 

 

 

 

 

 

+ Sù cÇn thiÕt ph¶i §T, môc tiªu XDCT, hiÖu qu¶.
 

 

 

+ §Þa ®iÓm XDCT
 

 

 

+ Quy m«, c«ng suÊt, cÊp c«ng tr×nh.
 

 

 

+ Nguån kinh phÝ,
 

 

 

+ Thêi h¹n x©y dùng.
 

 

 

+ Phßng chèng ch¸y næ.
 

 

 

+ ThiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng vµ dù to¸n
 

 

 

 

 

 

-  Cã thÓ sö dông TK mÉu/®iÓn h×nh ®Ó triÓn khai TKBVTC
 

 

 

2. C§T tæ chøc thÈm ®Þnh TKBVTC vµ dù to¸n ®Ó ng­êi Q§§T phª duyÖt BCKTKT
 

 

 

3. Thßi gian thÈm ®Þnh: kh«ng qu¸ 15 ngµy lµm viÖc
 

 

 

 

 

 

 

C¸c tr­êng hîp
  ®iÒu chØnh DA

 

 

 

C¸c tr­êng hîp
 

 

 

- BÊt kh¶ kh¸ng
 

 

 

- XuÊt hiÖn c¸c yÕu tè ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n
 

 

 

- QHXD thay ®æi ¶nh h­ëng ®Õn ®Þa ®iÓm, quy m«, t/c, môc tiªu
 

 

 

 

 

 

ThÈm quyÒn ®iÒu chØnh vµ tæ chøc ®iÒu chØnh DA
 

 

 

- Kh«ng lµm thay ®æi ®Þa ®iÓm, quy m«, môc tiªu DA vµ kh«ng v­ît TM§T ®­îc duyÖt: C§T tù quyÕt ®Þnh.

 

 

- Lµm thay ®æi quy m«, môc tiªu DA  vµ v­ît TM§T: C§T b¸o c¸o ng­êi Q§ §T

 

 

- Nh÷ng néi dung thay ®æi ph¶i thÈm ®Þnh l¹i.
 

 

 

- Tr­êng hîp ®iÒu chØnh DA kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch ngµnh/quy ho¹ch XD ®· ®­îc phª duyÖt: ph¶i lÊy ý kiÕn cña c¸c c¬ quan qu¶n lý NN ngµnh/XD
 

 

 

ThiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh

 

 

 

1.C¸c b­íc TK: TKCS, TKKT, TKBVTC vµ c¸c b­íc kh¸c theo th«ng lÖ QT do ng­êi Q§ §T quyÕt ®Þnh  khi phª duyÖt DA
 

 

 

2.C§T: tæ chøc lËp TK
 

 

 

3.Thẩm định, Phª duyÖt TKKT, TKBVTC (trong trường hợp TK nhiều b­íc) : C§T
 

 

 

4.§/v tr­êng hîp TK 3 b­íc: nhµ thÇu thi c«ng cã thÓ lËp TKBVTC nÕu ®ñ §KNL
 

 

 

5.Hå s¬ TK: thuyªt minh, b¶n vÏ, TLKS, quy tr×nh b¶o tr× CT, dự toán
 

 

 

6.    TKBVTC: C§T/®¹i diÖn ®­îc uû quyÒn cña C§T ký, ®ãng dÊu. C§T cã thÓ thuª t­ vÊn GSTC kiÓm tra, ký x¸c nhËn tr­íc khi phª duyÖt

 

 

 

 

C¸c h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n

 

 

 

- C¸c h×nh thøc QLDA:
 

 

 

+ C§T trùc tiªp QLDA
 

 

 

+ C§T thuª t­ vÊn
 

 

 

-C§T trùc tiªp QLDA th× lËp BQLDA cã ®ñ ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc. DA < 7tû th× cã thÓ kh«ng cÇn lËp BQLDA. BQLDA cã thÓ qu¶n lý nhiÒu DA vµ ®­îc ng­êi Q§ §T chÊp thuËn.
 

 

 

 

 

 

-C§T thuª t­ vÊn:
 

 

 

+  Theo hîp ®ång:
 

 

 

+ T­ vÊn ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc;
 

 

 

+ C§T vÉn cã bé phËn kiÓm tra, theo dâi thùc hiÖn H§
- Ng­êi Q§§T quyÕt ®Þnh h×nh thøc qu¶n lý DA
 

 

 

§

 

 

 

NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Chñ ®Çu t­, Ban QLDA
 

 

 

tr­êng hîp chñ ®Çu t­ thµnh lËp BQLDA

 

 

1. Chñ ®Çu t­:
 

 

 

Thùc hiÖn nhiÖm vô quyÒn h¹n suèt qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: Thµnh lËp BQLDA, giao nhiÖm vô vµ uû quyÒn: ThÓ hiÖn trong quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban QLDA.ChØ ®¹o, kiÓm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña BQLDA

 

 

Gi¸m ®èc QLDA cña Ban QLDA:
 

 

 

+ cã tr×nh ®é ®¹i häc trë lªn thuéc chuyªn ngµnh phï hîp, cã chøng nhËn nghiÖp vô vÒ QLDA, cã kinh nghiÖm lµm viÖc chuyªn m«n tèi thiÓu 3 n¨m

 

 

+ là người thuộc bộ máy CĐT hoặc do CĐT thuê
 

 

 

+ §/v DA nhãm C ë vïng s©u vïng xa: cã thÓ cao ®¼ng hoÆc trung cÊp thuéc chuyªn ngµnh phï hîp vµ cã kinh nghiÖm lµm viÖc chuyªn m«n tèi thiÓu 3 n¨m

 

 

 

 

1. Chñ ®Çu t­:
 

 

 

Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n suèt qu¸ tr×nh ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh: HiÖu qu¶, kh¶ thi, tu©n thñ ph¸p luËt.

 

 

Lùa chän, ký hîp ®ång víi tæ chøc t­ vÊn cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc.

 

 

Cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, theo dâi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång.

 

 

2. Tæ chøc t­ vÊn qu¶n lý dù ¸n:

 

 

Thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo hîp ®ång.

 

 

ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt vµ Chñ ®Çu t­ vÒ c¸c cam kÕt.

 

 

 

1.C§T trùc tiÕp qu¶n lý DA: 2 m« h×nh
 

 

 

-M« h×nh 1: kh«ng lËp BQLDA; DA<7tû
 

 

 

-M« h×nh 2: thµnh lËp BQLDA
 

 

 

+ Giao BQLDA hiÖn cã QL thªm DA míi
 

 

 

+ CĐT thành lËp BQLDA míi; BQLDA là đv trực thuộc CĐT
 

 

 

+ NÕu BQLDA cã t­ c¸ch ph¸p nh©n & NL ch/ m«n:
 

 

 

- Khi CQ ra Q§ thµnh lËp BQLDA ®ång thêi lµ ng­êi Q§ §T: +BQLDA cã thÓ ®­îc giao QLDA cña C§T kh¸c
 

 

 

+ §­îc lµm t­ vÊn QLDA cho C§T kh¸c nÕu ®ñ §KNL & ®­îc CQQ§ thµnh lËp cho phÐp
 

 

 

2. Thuª t­ vÊn QLDA: T­ v©n ph¶i cã v/b th«ng b¸o cho C§T, nhµ thÇu, ca nh©n, tæ chøc liªn quan vÒ nh/vô, quyÒn h¹n cña ng­êi phô tr¸ch vµ bé m¸y t­ vÊn trùc tiÕp QLDA


       Các Tin khác
  + QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, (06/06/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (11/03/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (14/02/2014)
  + QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (13/02/2014)
  + Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng (13/07/2013)
  + BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (11/07/2013)
  + Lập dự án đầu tư (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/