Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 7
Tổng: 5154732

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Chuyªn ®Ò 10: Xö lý t×nh huèng trong ®Êu thÇu (§iÒu 70 N§ 85/CP)
 
1.Tr­ưêng hîp cÇn ®iÒu chØnh gi¸ gãi thÇu hoÆc néi dung gãi thÇu Chñ ®Êu t­ ph¶i tiÕn hµnh thñ tôc ®iÒu chØnh KH§T tr­íc thêi ®iÓm më thÇu
2. Dù to¸n (kh«ng bao gåm dù phßng) ®­îc duyÖt < hoÆc > gi¸ gãi thÇu dù to¸n thay gi¸ gãi thÇu, lµ c¬ së xem xÐt nhµ thÇu tróng thÇu  (kh«ng cÇn ®iÒu chØnh gi¸ gãi thÇu trong KH§T ).
- NÕu dù to¸n > gi¸ gãi thÇu, C§T ph¶i b¶o ®¶m kh«ng lµm t¨ng tæng møc ®Çu t­. NÕu v­ît tæng møc ®Çu t­  ph¶i thùc hiÖn ®iÒu chØnh theo quy ®Þnh
- NÕu dù to¸n > gi¸ gãi thÇu h×nh thøc lùa chän nhµ thÇu kh«ng cßn ®óng víi KH§T C§T chuyÓn ®æi h×nh thøc lùa chän cho phï hîp
3. T¹i thêi ®iÓm ®ãng thÇu, ®ãng s¬ tuyÓn, hÕt h¹n nép HSQT, hÕt h¹n nép HS§X…Ýt h¬n 3 nhµ thÇu BMT ph¶i b¸o c¸o ngay (trùc tiÕp, ®iÖn tho¹i, Fax…) ®Õn C§T gi¶i quyÕt trong thêi gian 4 giê
- Cho phÐp gia h¹n (ph¶i quy ®Þnh râ thêi ®iÓm ®ãng míi)
- Cho phÐp më
Tr­êng hîp b¸o c¸o b»ng ®iÖn tho¹i th× trong t/gian kh«ng qu¸ 10 ngµy (kÓ tõ ngµy ®ãng) BMT ph¶i hoµn tÊt thñ tôc
4. Gãi thÇu chia nhiÒu phÇn HSMT cÇn nªu râ ®iÒu kiÖn chµo thÇu, biÖn ph¸p vµ gi¸ trÞ b¶o ®¶m dù thÇu cho tõng phÇn vµ ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ cho tõng phÇn
5. HSDT cã ®¬n gi¸ kh¸c th­êng, g©y bÊt lîi cho chñ ®Çu t­
6. Gãi thÇu MSHH, XL, tæng thÇu (trõ tæng thÇu thiÕt kÕ) cã gi¸ dù thÇu sau söa lçi vµ hiÖu chØnh sai lÖch cña c¸c nhµ thÇu ®Òu v­ît gi¸ gãi thÇu C§T xö lý theo mét trong c¸c gi¶i ph¸p sau:
- Cho phÐp chµo l¹i gi¸ (cÇn quy ®Þnh râ t/gian chuÈn bÞ vµ nép - tèi ®a lµ 10 ngµy, quy ®Þnh râ më chµo l¹i gi¸ nh­ më thÇu
- ®ång thêi víi viÖc chµo l¹i gi¸, xem l¹i gi¸ gãi thÇu, néi dung HSMT. NÕu cÇn ®iÒu chØnh gi¸ gãi thÇu trong KH§T ng­êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt trong thêi gian tèi ®a lµ 10 ngµy(ph¶ b¶o ®¶m tr­íc thêi ®iÓm hÕt h¹n nép hå s¬)
- Cho phÐp mêi nhµ thÇu cã gi¸ thÊp nhÊt vµo ®µm ph¸n vÒ gi¸, ®µm ph¸n kh«ng thµnh th× mêi nhµ thÇu tiÕp theo vµo ®µm ph¸n.
 C§T chÞu tr¸ch nhiÖm kÕt qu¶ ®µm ph¸n trªn c¬ së b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn:
+ Gãi thÇu ®­îc thùc hiÖn ®Êu thÇu réng r·i
+Qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Êu thÇu ®óng quy ®Þnh
+ Kh«ng lµm v­ît tæng møc ®Çu t­, hiÖu qu¶ DA ®­îc b¶o ®¶m
7. ChØ cã mét HSDT  v­ît qua ®¸nh gi¸ vÒ kü thuËt th× kh«ng cÇn x¸c ®Þnh ®iÓm ®¸nh gi¸ tæng hîp (TV kh«ng yªu cÇu kü thuËt cao). MSHH, XL vµ tæng thÇu (trõ tæng thÇu thiÕt kÕ) kh«ng x¸c ®Þnh gi¸ ®¸nh gi¸, chØ x¸c ®Þnh gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu. NÕu gi¸ ®Ò nghÞ > gi¸ gãi thÇu xö lý nh­ kho¶n 6
8. Hai HSDT cã kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ngang nhau:
- TV: trao thÇu cho nhµ thÇu cã ®iÓm kü thuËt cao h¬n
- MSHH, XL: cho nhµ thÇu cã gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu thÊp h¬n 
9. Tr­êng hîp cÇn bæ sung khèi l­îng c«ng viÖc ngoµi ph¹m vi HSMT dÉn ®Õn gi¸ ký > gi¸ tróng thÇu BMT b¸o c¸o C§T quyÕt ®Þnh nh­ng ph¶i ®¶m b¶o gi¸ ký kh«ng v­ît gi¸ gãi thÇu, dù to¸n ®­îc duyÖt. NÕu v­ît nh­ng kh«ng lµm t¨ng tæng møc ®Çu t­ C§T quyÕt ®Þnh mµ kh«ng cÇn ®iÒu chØnh gi¸ trong KH§T
10. Gi¸ ®Ò nghÞ tróng thÇu thÊp bÊt th­êng 
11. S¬ tuyÓn, lùa chän danh s¸ch mêi tham gia ®Êu thÇu Ýt h¬n 3 th× C§T xö lý theo mét trong hai c¸ch:
+ S¬ tuyÓn bæ sung, lùa chän bæ sung vµo danh s¸ch ng¾n, nhµ thÇu ®· ®¹t ®­îc b¶o l­u kÐt qu¶ nh­ng BMT ph¶i ®Ò nghÞ nhµ thÇu cËp nhËt th«ng tin vÒ n¨ng lùc, kinh nghiÖm
+ Cho phÐp ph¸t hµnh ngay HSMT cho c¸c nhµ thÇu trong danh s¸ch ng¾n
12. HSMT cho phÐp nhµ thÇu ®Ò xuÊt biÖn ph¸p thi c«ng kh¸c
13. Nhµ thÇu cã th­ gi¶m gi¸ th× gi¸ trÞ tuyÖt ®èi cña lçi sè häc hoÆc sai lÖch ®­îc tÝnh trªn c¬ së gi¸ dù thÇu ghi trong ®¬n
14. Khi phª duyÖt danh s¸ch c¸c nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu h¹n chÕ nÕu Ýt h¬n 3, C§T b¸o c¸o ng­êi cã thÈm quyÒn cho phÐp tiÕp tôc hoÆc ¸p dông h×nh thøc lùa chän kh¸c
Ngoµi c¸c t×nh huèng trªn, BMT b¸o c¸o C§T xem xÐt, quyÕt ®Þnh

 


       Các Tin khác
  + QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, (06/06/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (11/03/2014)
  + HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (14/02/2014)
  + QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (13/02/2014)
  + Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng (13/07/2013)
  + BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (11/07/2013)
  + Lập dự án đầu tư (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/