Danh mục
Đào tạo theo chương trình của doanh nghiệp
ĐĂNG KÝ NHÀ THẦU
XET TUYỂN CĐ, ĐẠI HỌC
LỊCH KHAI GIẢNG MỚI
ĐÀO TẠO HỆ SƠ CẤP NGHỀ
CÁC KHÓA HỌC KHÁC
Các khóa học nghành xây dựng
Khóa Học Đấu Thầu
Lịch khai giảng Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
Tuyển dụng
Tư vấn Xin cấp chứng chỉ hành nghề
Tài liệu giáo trình, bài giảng
Văn bản pháp quy
TẢI CÔNG VĂN DẤU ĐỎ
Đăng ký học
Tư vấn trực tuyến
MIền Bắc
Miền Trung
Miền Nam
Hotline:
0976.464.688
 
Quảng cáo
Thống kê truy cập
Online: 8
Tổng: 5350226

         Home > Tài liệu giáo trình, bài giảng >
 GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH , CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI

Chuyên đề 1. Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình và vận dụng VBQPPL trong giám sát thi công xây dựng công trình 

1. Tổng quan về các VBQPPL điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình

 

1.1- Tổng quan về điều chỉnh hoạt động đầu tư xây dựng công trình

     LuËt xaây dựng  quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng x©y dùng; quyÒn vµ nghÜa vô cña tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ ho¹t ®éng x©y dùng.     §èi t­îng ¸p dông laø caùc tæ chøc, c¸ nh©n trong n­íc; tæ chøc, c¸ nh©n n­íc ngoµi ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh vµ ho¹t ®éng x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Tr­êng hîp ®iÒu ­íc quèc tÕ mµ Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ký kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c víi LuËt nµy, th× ¸p dông quy ®Þnh cña ®iÒu ­íc quèc tÕ ®ã.

     Chủ đầu tư có nhiệm vụ tổ chức quản lý toàn diện chất lượng công trình xây dựng kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, Nghị định số 49/2008/NĐ-CP và Nghị định 12/2009/NĐ-CP.

Ñeå thi hµnh LuËt X©y dùng vÒ qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng; Chính Phuû ñaõ coù Nghò ñònh số 209/2004/NĐ-CP & Nghị định số 49/2008/NĐ-CP höôùng daãn  ¸p dông ®èi víi chñ ®Çu t­, nhµ thÇu, tæ chøc vµ c¸ nh©n cã liªn quan trong c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, b¶o hµnh vµ b¶o tr×, qu¶n lý vµ sö dông c«ng tr×nh x©y dùng trªn l·nh thæ ViÖt Nam.

 

1.2.  HÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng

1.2.1. HÖ thèng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam bao gåm quy chuÈn x©y dùng vµ tiªu chuÈn x©y dùng. 1.2.2. Quy chuÈn x©y dùng lµ c¬ së ®Ó qu¶n lý ho¹t ®éng x©y dùng vµ lµ c¨n cø ®Ó ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng.

1.2.3. Bé X©y dùng ban hµnh quy chuÈn x©y dùng; tiªu chuÈn x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông bao gåm c«ng tr×nh c«ng céng vµ nhµ ë, c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt.

C¸c Bé cã qu¶n lý c«ng tr×nh x©y dùng chuyªn ngµnh c¨n cø vµo quy chuÈn x©y dùng, ban hµnh tiªu chuÈn x©y dùng c«ng tr×nh chuyªn ngµnh thuéc chøc n¨ng qu¶n lý cña m×nh. 1.2.4. Nh÷ng tiªu chuÈn x©y dùng cña ViÖt Nam thuéc c¸c lÜnh vùc sau ®©y b¾t buéc ¸p dông: a) §iÒu kiÖn khÝ hËu x©y dùng;b) §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n, khÝ t­îng thñy v¨n;c) Ph©n vïng ®éng ®Êt; d) Phßng chèng ch¸y, næ;®) B¶o vÖ m«i tr­êng;e) An toµn lao ®éng.Trong tr­êng hîp néi dung mµ tiªu chuÈn ViÖt Nam ch­a cã hoÆc ch­a ®Çy ®ñ th× ®­îc phÐp ¸p dông tiªu chuÈn n­íc ngoµi sau khi ®­îc Bé qu¶n lý ngµnh chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n.  

2. Các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và giám saùt thi công xây dựng công trình

- Heä thoáng caùc tieâu chuaån XD kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng, b¶o hµnh vµ b¶o tr×, qu¶n lý vµ sö dông c«ng tr×nh x©y dùng.- Ñeå baûo ñaûm chaát löôïng vieäc ñaàu tö XDCT phaûi ñöôïc toå chöùc QL giaùm saùt chaát löôïng ngay töø khi tieán haønh coâng taùc khaûo saùt, thieát keá , thi coâng XDCT

 

- Gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh :

 

+ Mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được thực hiện chế độ giám sát. Việc giám sát thi công xây dựng công trình được thực hiện để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình.;  + Chñ ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i thuª t­ vÊn gi¸m s¸t hoÆc tù thùc hiÖn khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng.      Ng­êi thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng phï hîp víi c«ng viÖc, lo¹i, cÊp c«ng tr×nh. + Yêu cầu của việc giám sát thi công xây dựng công trình phải được thực hiện ngay từ khi khởi công xây dựng công trình một cách thường xuyên, liên tục, trung thực, khách quan, không vụ lợi trong quá trình thi công xây dựng. Việc giám sát phải căn cứ vào thiết kế được duyệt, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng.  

3. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi công xây dựng công trình; Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

 

3.1- Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi công xây dựng công trình3.1.1. Năng lực của tổ chức giám sát công trình đư­ợc phân thành 2 hạng theo loại công trình như sau:a) Hạng 1:- Có ít nhất 20 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành phù hợp; - Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I, hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.b) Hạng 2:- Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành phù hợp;- Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.

 

3.2- Chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

 3.2.1. Người được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phải có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hành nghề xin đăng ký; đã trực tiếp tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc ít nhất 5 công trình hoặc có kinh nghiệm giám sát thi công xây dựng công trình 3 năm trở lên trước khi Luật Xây dựng có hiệu lực; đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng.3.2.2- Đối với những người có trình độ cao đẳng, trung cấp thuộc chuyên ngành phù hợp, đã trực tiếp tham gia thiết kế hoặc thi công xây dựng hoặc giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 3 năm, đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng thì được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình. Chứng chỉ này chỉ được dùng để thực hiện giám sát đối với công trình cấp IV.

 

4. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong giám sát thi công xây dựng công trình

      Qu¶n lý chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm c¸c ho¹t ®éng qu¶n lý chÊt l­îng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng; gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng cña chñ ®Çu t­; gi¸m s¸t t¸c gi¶ cña nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh.

4.1- Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh :

4.1.1- Néi dung qu¶n lý chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña nhµ thÇu:a) LËp hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng phï hîp víi yªu cÇu, tÝnh chÊt, quy m« c«ng tr×nh x©y dùng, trong ®ã quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña tõng c¸ nh©n, bé phËn thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh trong viÖc qu¶n lý chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng;b) Thùc hiÖn c¸c thÝ nghiÖm kiÓm tra vËt liÖu, cÊu kiÖn, vËt t­, thiÕt bÞ c«ng tr×nh, thiÕt bÞ c«ng nghÖ tr­íc khi x©y dùng vµ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng theo tiªu chuÈn vµ yªu cÇu thiÕt kÕ;c) LËp vµ kiÓm tra thùc hiÖn biÖn ph¸p thi c«ng, tiÕn ®é thi c«ng;d) LËp vµ ghi nhËt ký thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh;®) KiÓm tra an toµn lao ®éng, vÖ sinh m«i tr­êng bªn trong vµ bªn ngoµi c«ng tr­êng;e) NghiÖm thu néi bé vµ lËp b¶n vÏ hoµn c«ng cho bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ c«ng tr×nh x©y dùng hoµn thµnh;g) B¸o c¸o chñ ®Çu t­ vÒ tiÕn ®é, chÊt l­îng, khèi l­îng, an toµn lao ®éng vµ vÖ sinh m«i tr­êng thi c«ng x©y dùng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t­; h) ChuÈn bÞ tµi liÖu lµm c¨n cø nghiÖm thu : - Caùc c«ng viÖc x©y dùng.

- Bé phËn c«ng tr×nh x©y dùng, giai ®o¹n  thi c«ng x©y dùng.   

- Hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng, c«ng tr×nh x©y dùng ®­a vµo sö dông.- LËp phiÕu yªu cÇu chñ ®Çu t­ tæ chøc nghiÖm thu. 4.1.2- Nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ ®Çu t­ vµ ph¸p luËt vÒ chÊt l­îng c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn; båi th­êng thiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp ®ång, sö dông vËt liÖu kh«ng ®óng chñng lo¹i, thi c«ng kh«ng b¶o ®¶m chÊt  l­îng hoÆc g©y h­ háng, g©y « nhiÔm m«i tr­êng vµ c¸c hµnh vi kh¸c g©y ra thiÖt h¹i. 

4.1.3- Qu¶n lý chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña tæng thÇu :

a- Tæng thÇu thùc hiÖn viÖc qu¶n lý chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo noäi dung quy ®Þnh t¹i muïc “4.1.1” noùi treân. b. Tæng thÇu thùc hiÖn viÖc gi¸m s¸t chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®èi víi nhµ thÇu phô nhö noäi dung giaùm saùt thi coâng coâng trình cuûa chuû ñaàu tö . c. Tæng thÇu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc chñ ®Çu t­ vµ ph¸p luËt vÒ chÊt l­îng c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn vµ do c¸c nhµ thÇu phô thùc hiÖn; båi th­êng thiÖt h¹i khi vi ph¹m hîp ®ång, sö dông vËt liÖu kh«ng ®óng chñng lo¹i, thi c«ng kh«ng b¶o ®¶m chÊt l­îng hoÆc g©y h­ háng, g©y « nhiÔm m«i tr­êng vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c g©y ra thiÖt h¹i. 

d. Nhµ thÇu phô ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tæng thÇu vÒ chÊt l­îng phÇn c«ng viÖc do m×nh ®¶m nhËn. 

 

4.2- Gi¸m s¸t chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t­ :  

    Chủ đầu tư có nhiệm vụ tổ chức quản lý toàn diện chất lượng công trình xây dựng kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng.    4.2.1- Noäi dung giaùm saùt thi coâng cuûa chuû ñaàu tö :a) KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn khëi c«ng c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng; b) KiÓm tra sù phï hîp n¨ng lùc cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh víi hå s¬ dù thÇu vµ hîp ®ång x©y dùng, bao gåm:- KiÓm tra vÒ nh©n lùc, thiÕt bÞ thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh ®­a vµo c«ng tr­êng;- KiÓm tra hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; - KiÓm tra giÊy phÐp sö dông c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, vËt t­ cã yªu cÇu an toµn phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;

- KiÓm tra phßng thÝ nghiÖm vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng phôc vô thi c«ng x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh.

 

c) KiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÊt l­îng vËt t­, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cung cÊp theo yªu cÇu cña thiÕt kÕ, bao gåm:

- KiÓm tra giÊy chøng nhËn chÊt l­îng cña nhµ s¶n xuÊt, kÕt qu¶ thÝ nghiÖm cña c¸c phßng thÝ nghiÖm hîp chuÈn vµ kÕt qu¶ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng thiÕt bÞ cña c¸c tæ chøc ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn c«ng nhËn ®èi  víi  vËt  liÖu, cÊu kiÖn, s¶n phÈm x©y dùng, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh tr­íc khi ®­a vµo x©y dùng c«ng tr×nh;

- Khi nghi ngê c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra chÊt l­îng vËt liÖu, thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh do nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng cung cÊp th× chñ ®Çu t­ thùc hiÖn kiÓm tra trùc tiÕp vËt t­, vËt liÖu vµ thiÕt bÞ l¾p ®Æt vµo c«ng tr×nh x©y dùng.

 d) KiÓm tra vµ gi¸m s¸t trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, bao gåm:- KiÓm tra biÖn ph¸p thi c«ng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh;- KiÓm tra vµ gi¸m s¸t th­êng xuyªn cã hÖ thèng qu¸ tr×nh nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh triÓn khai c¸c c«ng viÖc t¹i hiÖn tr­êng. KÕt qu¶ kiÓm tra ®Òu ph¶i ghi nhËt ký gi¸m s¸t cña chñ ®Çu t­  hoÆc biªn b¶n kiÓm tra theo quy ®Þnh;- X¸c nhËn b¶n vÏ hoµn c«ng;- Tæ chøc nghiÖm thu c«ng tr×nh x©y dùng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 cña NghÞ ®Þnh nµy;- TËp hîp, kiÓm tra tµi liÖu phôc vô nghiÖm thu c«ng viÖc x©y dùng, bé phËn c«ng tr×nh, giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng, nghiÖm thu thiÕt bÞ, nghiÖm thu hoµn thµnh tõng h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng vµ hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng;- Ph¸t hiÖn sai sãt, bÊt hîp lý vÒ thiÕt kÕ ®Ó ®iÒu chØnh hoÆc yªu cÇu nhµ thÇu thiÕt kÕ ®iÒu chØnh; - Tæ chøc kiÓm ®Þnh l¹i chÊt l­îng bé phËn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c«ng tr×nh x©y dùng khi cã nghi ngê vÒ chÊt l­îng;- Chñ tr×, phèi hîp víi c¸c bªn liªn quan gi¶i quyÕt nh÷ng v­íng m¾c, ph¸t sinh trong thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. 4.2.2. Néi dung gi¸m s¸t chÊt l­îng thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t­ ®èi víi h×nh thøc tæng thÇu:a) Tr­êng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu thi c«ng x©y dùng vµ tæng thÇu thiÕt kÕ, cung øng vËt t­ thiÕt bÞ, thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh (EPC): - Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy ®èi víi tæng thÇu vµ víi c¸c nhµ thÇu phô;- Thùc hiÖn kiÓm tra vµ gi¸m s¸t theo ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy ®èi víi tæng thÇu x©y dùng;- Tham gia cïng tæng thÇu kiÓm tra vµ gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng cña c¸c nhµ thÇu phô. b) Tr­êng hîp thùc hiÖn h×nh thøc tæng thÇu ch×a khãa trao tay: - Chñ ®Çu t­ phª duyÖt tiÕn ®é thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ thêi ®iÓm nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh x©y dùng;- Tr­íc khi nghiÖm thu hoµn thµnh c«ng tr×nh, chñ ®Çu t­ tiÕp nhËn tµi liÖu vµ kiÓm ®Þnh chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng nÕu thÊy cÇn thiÕt lµm c¨n cø ®Ó nghiÖm thu. 

4.2.3- Chñ ®Çu t­ ph¶i th«ng b¸o quyÕt ®Þnh vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña ng­êi gi¸m s¸t thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh vµ nhµ thÇu thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh biÕt ®Ó phèi hîp thùc hiÖn.  

 4.2.4. Chñ ®Çu t­ chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng do vi ph¹m hîp ®ång cho nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh; chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ph¸p luËt khi nghiÖm thu kh«ng b¶o ®¶m chÊt l­îng lµm sai lÖch kÕt qu¶ nghiÖm thu, nghiÖm thu khèi l­îng kh«ng ®óng, sai thiÕt kÕ vµ c¸c hµnh vi vi ph¹m kh¸c. Khi ph¸t hiÖn c¸c sai ph¹m vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh x©y dùng cña nhµ thÇu thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh th× ph¶i buéc nhµ thÇu dõng thi c«ng vµ yªu cÇu kh¾c phôc hËu qu¶.  

 

 

 


       Các Tin khác
  + QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG, (06/06/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG MỘT PHẦN NGẦM CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG (11/03/2014)
  + GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (11/03/2014)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (11/03/2014)
  + HỢP ĐỒNG TRONG XÂY ĐỰNG (11/03/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÀI LIỆU ĐẤU THẦU CƠ BẢN (28/02/2014)
  + TÌNH HUỐNG TRONG ĐẤU THẦU (28/02/2014)
  + Bài giảng chỉ huy trưởng công trình xây dựng (18/02/2014)
  + QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (13/02/2014)
  + Quản lý tiến độ của dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 3) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 2) (13/07/2013)
  + QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT(PHẦN 1) (13/07/2013)
  + Chuyên đề chức danh chỉ huy trưởng công trình xây dựng (13/07/2013)
  + BÀI GIẢNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (11/07/2013)
  + Lập dự án đầu tư (11/07/2013)
  + BÀI GIẢNG ĐẤU THẦU CƠ BẢN (10/07/2013)

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
VP:Tầng 2 CT2 Toà Nhà FODACON - Đ.Nguyễn Trãi - Q.Thanh Xuân - TP.Hà Nội
ĐT:Hotline: 0976.464.688

Email: pta.edu.vn@gmail.com   ****   Website: http://www.pta.edu.vn/